Gemeentevorming

Albanië

In Albanië werkt ZGG op dit moment in een drietal plaatsen. Daarnaast werkt de theologisch toeruster bovenplaatselijk. De gemeente van Delvinë groeit naar meer zelfstandigheid. Het proces richting instituering vraagt om een duidelijk plan en verstandige begeleiding. Het team zoekt ook naar samenwerking met andere gemeenten van gereformeerd belijden en presbyteriaanse zendingsorganisaties. Met behoud van eigenheid functioneert een eenvoudig platform waarin overleg plaatsvindt en materialen en ideeën uitgewisseld worden. Zo wordt met elkaar gewerkt aan een gezamenlijke bundel met psalmen en (on)berijmde Schriftgedeelten die tijdens de bijeenkomsten kan worden gebruikt. 

Klik hier voor meer informatie over Albanië.

ZGG in Albanië

Delvinë

Gemeentevorming - leden dragen meer en meer verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden.
  Kerkcomité en diaconaal comité
  Leerdienst en seminars gericht op gemeentevorming
  Leden dragen verantwoordelijkheid voor activiteiten (ook financieel)
  Vrouwenwerk
  Jongeren- en kinderwerk

Durrës

Zondagse (besloten) bijeenkomsten
  Eerste catechese gericht op lidmaatschap
  Bezoeken afl eggen in de wijk
  Vrouwenwerk
  Jongeren- en kinderwerk

Tepelenë

Zondagse bijeenkomsten
  Eerste catechese gericht op lidmaatschap
  Bezoeken afleggen in de stad, bijbelstudies aan huis
  Vrouwenwerk
  Jongeren- en kinderwerk

Theologische
toerusting

Verzorgen van cursussen en materiaal
  Ondersteuning aan eigen gemeenten
  Cursussen in andere geïnteresseerde gemeenten
  Vertaalwerk en lectuurwerk
  Bijbelschool in opstartfase
  Seminars

 

 

Loven

‘De volken zullen U, o God, loven!’ Het is een profetisch vergezicht uit Psalm 67. De voor ons onbekende dichter van deze psalm heeft in zijn tijd gezien weinig gezien van de vervulling van deze woorden. Ten tijde van het Oude Testament waren het enkelingen uit de heidenen die de God van Israël gingen dienen. Ondertussen zien we op de zendingsvelden deze psalm in vervulling gaan! Zo is het team in Albanië ins samenwerking met drie andere kerken en organisatie gestart met een project om te komen tot een gezamenlijke bundel met de psalmen en gereformeerde (Bijbel)liederen. Daarbij wordt één melodie vastgesteld voor elk lied. De bedoeling is dat dit uitmond in een liedbundel met muzieknotatie en een muziekcd om te kunnen oefenen.

Ecuador

De gemeenten in Guayaquil, Portoviejo en Machala groeien, ieder in hun eigen tempo, toe naar het dragen van meer verantwoordelijkheid. De theologisch toeruster en evangelisten begeleiden dit proces. Een comité van mannelijke leden levert een bijdrage aan de diensten terwijl gemeenteleden ook betrokken zijn bij andere zaken binnen de gemeente zoals de administratie, de uitvoering van diaconale activiteiten en het jeugdwerk. In Guayaquil is de kerkbouw vertraagd doordat benodigde vergunningen niet worden afgegeven. Verblijdend is de positieve respons op het project Koinonia dat gericht is op het versterken van de onderlinge band in de gemeente.

Leden en bezoekers per gemeente in Ecuador

Gemeente

doopleden leden  cursus
kandidaatleden
bezoekers
El Amparo, Guayaquil 12 25 5 30
Buenas Nuevas, Portoviejo 36 43 5 30
Palabra Eternas, Machala 18 25 7 30
El Camino, Quevedo 0 0 0 65

Evangelisatie
In Machala heeft de gemeente tijdens een bezinningsdag in de zomer nagedacht over het thema evangelisatie. Daarna volgden de leden een korte evangelisatiecursus. In het najaar werd gestart met bijbelstudiegroepjes aan huis. Dit heeft nieuwe mensen in de kerk gebracht. De fase van gemeentevorming vraagt om trouw en volharding van de werkers. In een proces waarin bezoekers komen en gaan, wordt gezocht naar stabiliteit zodat de gemeente zich verder kan ontwikkelen.

Verhuisd
Na de taalstudie is evangelist Peter Fris met zijn gezin verhuisd naar Quevedo. Hij investeert veel tijd in het bezoeken van de mensen thuis. Ook worden op zondag en door de week bijeenkomsten belegd.

Jongeren
In Ecuador is ook veel aandacht voor de jongeren. De jongerenwerker heeft ook in het afgelopen jaar jeugdkampen georganiseerd. Daarnaast werden andere activiteiten georganiseerd waarin ontspanning en eenvoudige vormen van bezinning hand in hand gingen. Een bijzonder moment was de gezamenlijke herdenking van 500 jaar Reformatie.

Klik hier voor meer informatie over Ecuador.