Op weg naar zelfstandigheid

Albanië

De Heere geeft in Albanië de mogelijkheid om te zaaien. Wekelijks gaat Gods Woord open tijdens zondagse samenkomsten in Delvinë, Tepelenë en Durrës. In laatstgenoemde plaats gebeurt dat voor het eerst sinds februari. Het is een vreugde voor het team om mensen te ontmoeten die trouw de diensten bezoeken en zich ook verantwoordelijk voelen voor het reilen en zeilen in de jonge gemeenten. Tegelijkertijd is de drempel naar de zondagse samenkomst soms hoog of geven mensen erg wisselend blijk van hun belangstelling.

In november deed één van de vaste bezoekers van de gemeente in Tepelenë belijdenis en werd hij daarmee het eerste lid. Twee leden werden toegelaten tot de gemeente van Delvinë.
De theologisch toeruster mocht ook voorgaan in diverse andere gemeenten van gereformeerd belijden in Albanië. Met sommigen van hen vinden regelmatig uitwisselingsbijeenkomsten plaats.

Laagdrempelig contact
Gedurende de week zijn er bijeenkomsten met bijbellessen voor vrouwen, jongeren en kinderen. Op deze momenten gaat het Woord open en is er ruimte voor gezelligheid. Het is steeds weer verbazend hoe snel kinderen bijbelgedeelten uit het hoofd leren.
Ook bij mensen thuis worden bijbelstudies gehouden. Juist omdat Albanezen in familieverband leven, zijn dat mooie mogelijkheden om meerdere mensen op laagdrempelige manier te bereiken met het Evangelie. We hopen en bidden dat er nog meer mogelijkheden komen om in familieverband Gods Woord te delen.

Publicaties
Ook op andere manieren wordt er gezaaid. Diverse uitgaven in het Albanees zijn gereedgekomen. Zo zijn een boekje over de Verloren Zoon en een levensbeschrijving van John Brainerd verschenen. Ook zijn lesmethodes voor catechese en bijbelonderwijs vertaald in het Albanees. Daarnaast is besloten tot de vertaling en publicatie van kinderbijbels en kinderbrochures. De vertaling van het bijbelcommentaar van Matthew Henry vindt zijn voortgang. De Albanese versie van de Bijbel met Uitleg en een boek met de vroeg-kerkelijke en gereformeerde belijdenisgeschriften zijn vertaald en geredigeerd voor publicatie begin 2019.
Via de site Uit de levensbron worden uitgegeven materialen digitaal beschikbaar gemaakt voor de Albanese bevolking. Het is ons gebed dat deze gestrooide zaadjes vrucht mogen dragen tot eer van de grote Landman!

Team
Evangelist Tim de Jong is in december met zijn gezin gerepatrieerd. Henk Visser is benoemd en uitgezonden als nieuwe evangelist. Carolien Geluk is aangenomen als vrouwen- en jeugdwerker en hoopt na haar opleiding in Nederland het team in Albanië te komen versterken. 

Even poseren na de Kerstviering...

Een mooi voorbeeld van post van het thuisfront voor werkers in Albanië!

Klik hier voor meer informatie over Albanië.

Ecuador

De vier verschillende gemeenten in Ecuador kenmerken zich in 2018 allemaal door ‘bouwen’ of ‘verdiepen’ of ‘bouwen en verdiepen’.

Letterlijke bouw vindt plaats in de gemeente El Camino in Quevedo. Daar verrijst gaandeweg een nieuw kerkgebouw. Dit proces heeft voorspoedige voortgang. Voor de eerste keer kan belijdeniscatechisatie worden opgestart, waar zes kandidaten aan deelnemen. Verder wordt catechisatie aan jongeren gegeven en is een zondagsschool begonnen, waar trouwe gemeentebezoekers betrokken zijn bij het leidinggeven.
In de gemeente El Amparo in Guayaquil is ook het bouwgereedschap ter hand genomen. Het al oude kerkgebouw was dringend aan renovatie toe. Groter nog is de behoefte aan herderlijke zorg en pastorale leiding, die nodig zijn om de gemeente verder op te bouwen. Helaas bedankte de Nederlandse predikant die beroepen werd. De theologisch toeruster in Guayaquil geeft opleiding aan gemiddeld een tiental gemeenteleden. Woordverkondiging vindt elke zondag tweemaal plaats, naast Bijbelstudie op donderdagavond.
In Machala groeit de gemeente Palabra Eterna in de breedte en in de diepte. Nieuwelingen komen op allerlei manieren bij de gemeente en gemeenteleden worden toegerust in het leidinggeven aan verenigingen. Ook het thema ‘huisgodsdienst’ is onder de aandacht gebracht in een bezinningsdag, met behulp van het Spaanstalige materiaal uit de serie Komt kinderen. Het is te merken dat in Machala de verantwoordelijkheid langzaam meer bij gemeenteleden komt te liggen.
In Portoviejo staat de gemeente Buenas Nuevas voor de uitdaging om financieel zelfstandig te worden. Ook vraagt de geestelijke vorming van gemeenteleden veel aandacht. Onderwijs in de gereformeerde leer en de prediking van het Evangelie zijn daarin kernwoorden.

Samenwerking
Ook in 2018 is er sprake van goede samenwerking met de diaconale stichting Esteban. De directeur van de stichting, ds. Fabricio Medina, en ds. Fidel Guamán helpen ook bij de Woord- en sacramentsbediening in de diverse zendingsgemeenten.

Nieuwe uitgaven
De zangbundel in de gemeenten krijgt een nieuwe versie met daarin zo’n twintig nieuwe psalmen en twintig nieuwe berijmde schriftgedeelten voor het gebruik in de erediensten. In het voorjaar vindt in Machala een bovenplaatselijke psalmzangavond plaats om nieuwe psalmen aan te leren.
In het najaar wordt een nieuwe versie uitgebracht van het materiaal voor de belijdeniscatechisatie. Daarnaast is de serie Komt kinderen (A. van Hartingsveldt-Moree) in het Spaans beschikbaar gekomen voor gebruik in de gemeente en in de gezinnen.

Team
In het team zijn veel personele wisselingen. In het voorjaar is de familie Dekker uitgezonden om op termijn de familie Elenbaas (Portoviejo) te vervangen en begint hun taalstudie in Quito. In de zomer repatrieert familie Knapen en wordt Steven Baan benoemd voor de opvolging van evangelist Jan-Henry Seppenwoolde (Machala). In het najaar is Aline van de Maat uitgezonden voor het bovenplaatselijk begeleiden van kinder- en jeugdwerk; ook zij start met taalstudie in Quito.

Het vrouwenteam in Ecuador.
Vooraan v.l.n.r.: Aline van de Maat en Marja Korpel
Achteraan v.l.n.r.: Annelien Dekker, Wilma Seppenwoolde, Marije Fris en Hester Elenbaas

Leden en bezoekers per gemeente in Ecuador

Gemeente

doopleden leden  cursus
kandidaatleden
bezoekers
El Amparo, Guayaquil 14 29 10 30
Buenas Nuevas, Portoviejo 42 45 6 20
Palabras Eternas, Machala 21 31 7 35
El Camino, Quevedo 0 0 5 65

Missionkids leveren in Ecuador een belangrijke bijdrage aan de muzikale ontwikkeling in de gemeenten.

Klik hier voor meer informatie over Ecuador.