Ontwikkeling zendingswerk in Guinee

‘Zou je willen dat Jezus vandaag terugkomt?’
Iedereen knikt instemmend. Behalve één.
‘Hoezo niet?’
‘Ik wil graag eerst gedoopt zijn.’
Zó leefde deze jongeman toe naar zijn doop. En daar mochten we op 27 februari 2022 getuige van zijn.

In het toeleven naar de doop wordt voor de doopkandidaten duidelijk dat het iets kost om discipel van de Heere Jezus te worden. De een krijgt te horen dat haar familie niet komt. De ander heeft moeten verwerken dat het contact met familie verbroken zal worden op de dag dat ze christen wordt. De volgende kan de familieverantwoordelijkheid om tussenpersoon te zijn tussen de gemeenschap en de overleden voorouders niet langer dragen. De vierde leeft sowieso al in moeiten vanwege zijn geloof. Op kandidaat vijf wordt als eerste de vraag afgevuurd: ‘Hoe ga je in het vervolg om met deelname aan offers voor onze voorouders?’ Zijn antwoord was duidelijk: dit zal niet meer gaan. Tenslotte is er één doopkandidaat van wie de familie verblijd is met het nieuws dat hun zoon gedoopt zal worden.

Het gezelschap komt aan bij de rivier waar de doopplechtigheid zal plaatsvinden.

In het afgelopen jaar hebben de kandidaten doopcatechese gevolgd. Daarin zijn ze erop gewezen dat het erop aankomt om wat de Heere Jezus geboden heeft, in praktijk te brengen. Het was een jaar van niet alleen strijd, maar ook van meer zicht krijgen op wie Christus is. Eén van de doopkandidaten zei: ‘Jezus is de enige Weg om van mijn zonden verlost te worden. Want’, zo vervolgde hij, ‘God heeft de wereld zó liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’

Voor de doopdienst is ds. J.B. Zippro, zendingsdeputaat, naar Guinee gereisd. In 2001 is hij ook gekomen om twee mensen te dopen. Het leek destijds het begin van een gemeente te zijn. Maar enkele jaren later zijn die gedoopten uit beeld geraakt. Voor ds. Zippro is deze doopdienst daarom een teken dat waar is wat de Heere zegt: ‘Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen’ (Jes. 44: 3).
Zes jonge volwassenen en een kind van een gelovig echtpaar krijgen op zondagmorgen 27 februari het sacrament van de Heilige Doop aan zich bediend. Met assistentie van de Guineese christen Gabriel zien we zevenmaal het symbool van met Christus begraven worden, en met Christus opgewekt worden tot een nieuw leven.

Ds. J.B. Zippro verricht de doophandeling, geassisteerd door de Guineese christen Gabriel.

Nadat de dopelingen door onderdompeling in de rivier gedoopt zijn, keren we terug naar de plaats waar we gewoonlijk samenkomen. De avondmaalstafel staat gereed. In 1 Korinthe 10 vers 17 lezen we: ‘één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam’. Het wordt zichtbaar bij de bediening: allerlei culturen, diverse huidskleuren en een veelheid aan talen: Soso, Frans, Kisi, Landouma, Pular, Guerze en Nederlands. Aan de tafel van de Heere valt het allemaal weg omdat de Meester centraal staat. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen.

De doop is niet het einde, het is het begin. Het begin van strijd. Mogen we u vragen deze kleine gemeente van negen leden op te dragen in uw gebeden?
Deze doop heeft betekenis voor anderen in Guinee. ‘Deze dopelingen zijn een voorbeeld voor jullie, die nog niet gedoopt zijn’, houden we voor. Het is ons uitzien dat dit het begin is van meer discipelen van de Heere in onze gemeente in Guinee.
Deze doop is ook voor het thuisfront in Nederland een voorbeeld. De Heere wil zendingswerk zegenen, met het oog op de volmaking van Zijn Koninkrijk. ‘Want het koninkrijk is des HEEREN, en Hij heerst onder de heidenen. Zij zullen aankomen, en Zijn gerechtigheid verkondigen den volke, dat geboren wordt, omdat Hij het gedaan heeft’ (Psalm 22: 29, 32).

De maaltijd als afsluiting van alle gebeurtenissen wordt opgeschept.

28 februari 2022
Zendingsteam in Guinee