1. Miljarden mensen met een ziel

Zoeken naar nieuw zendingsveld brengt geestelijke nood dichtbij

Serie 'Nieuw zendingsveld' (1)

Door Hanneke van Eckeveld en Jan-Kees Kooijman

3,4 miljard. Het duurt wel 283 jaar om tot dat getal te tellen. Het is het aantal mensen dat het Evangelie niet kent, maar wel een ziel voor de eeuwigheid heeft. Daarom zoekt het deputaatschap voor de zending een nieuw zendingsveld.

‘Zijn er nog onbereikte volken op deze wereld?’ Deze vraag wordt regelmatig aan ZGG gesteld. Het antwoord hangt af van de betekenis die we geven aan de woorden ‘onbereikt’ en ‘volken’. Het is voor een zendingsorganisatie belangrijk om die betekenis helder voor ogen te hebben. Zeker nu ons deputaatschap enige tijd geleden is begonnen met de oriëntatie op een nieuw zendingsveld.

Al de volken
Zendingswerk begint met de opdracht die de Heere Jezus in Matthéüs 28 vers 19 heeft gegeven. ‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken…’ De volken. Wie zijn dat?
De zendingswetenschap (missiologie) heeft zich beziggehouden met een definitie van de volken in het licht van de zendingsopdracht. De omschrijving is dus anders dan die van andere wetenschappers die zich met volken bezighouden. Missiologen omschrijven een bevolkingsgroep als volgt: ‘Een groep mensen waarbinnen het Evangelie kan worden verspreid zonder te stuiten op de taalbarrière of de acceptatiebarrière.’

Begrensd
Twee barrières vormen dus de grens om een bevolkingsgroep. De taalbarrière gaat over onderlinge verstaanbaarheid. In Nederland proeven we er iéts van als we twee Friezen in hun eigen taal horen praten. In regio’s als India of Papoea speelt de taalbarrière een veel grotere rol. Papoea is qua oppervlakte tien keer zo groot als Nederland, heeft slechts drie miljoen inwoners, maar er worden naar schatting 250 talen gesproken. Dat is een belemmering voor het doorgeven van het Evangelie.
De acceptatiebarrière is soms een even grote belemmering. Mensen die wel dezelfde taal spreken, hebben toch nooit contact met elkaar dankzij een kastenstelsel, religieuze tradities, historisch gegroeide gewoonten of culturele verschillen. De verspreiding van Gods Woord loopt vast op deze barrière.

Onbereikt
Het vaststellen welke bevolkingsgroepen onbereikt zijn, vraagt voortgaand onderzoek. Een Amerikaanse organisatie die zich hiermee bezighoudt, is Joshua Project. De mensen achter Joshua Project zijn doordrongen van de grote geestelijke nood op aarde en willen die inzichtelijk maken voor iedereen. Daarvoor verzamelen ze data over de hele wereld en verwerken die in staatjes, overzichten en percentages. Alle informatie is vrij toegankelijk op hun website.
Ook zendingsorganisaties maken gebruik van de informatie die Joshua Project beschikbaar maakt. ZGG neemt de gegevens bijvoorbeeld mee bij de zoektocht naar een nieuw werkgebied.
Voor het in kaart brengen van onbereikte bevolkingsgroepen hanteert Joshua Project een indeling in vijf niveaus (tabel 1). De foto bovenaan dit artikel geeft een indruk van de verspreiding van onbereikte volken over deze wereld.

Grote nood
De laatste tijd gaat Joshua Project uit van een zesde niveau van onbereiktheid. Het gaat om de ‘meest onbereikten’ onder de onbereikten, niveau 0, dieprood van kleur. Minder dan 0,1% is er volgeling van Christus. Het betreft zo’n 5.000 bevolkingsgroepen. Ze wonen in het Midden-Oosten, brandhaard van de wereld. Ze wonen in India, waar buitenlanders voor maximaal drie maanden een visum krijgen. Ze bevolken boeddhistische en islamitische gebieden, en regio’s waar christenvervolging hoog op de ranglijst staat. Het zijn mensen in grote nood.
Over hoeveel zielen praten we dan? Ongeveer 2 miljard. Dat is: 25% van de wereldbevolking. Dat is: 1 op de 4 mensen. Het is een onvoorstelbaar grote groep. En juist onder hen werkt slechts 1% van alle zendelingen op deze wereld. Hoe zullen deze onbereikten horen over Jezus Christus?
Zendingswerk is ook in 2024 hard nodig. Het zendingsdeputaatschap gaat daarom door met het zoeken en mogelijk ook bezoeken van een nieuw zendingsveld. Want de klemmende vraag is en blijft: ‘Hoe bereiken we de onbereikte volken op deze wereld met het Evangelie?’

Dit artikel is verschenen in Paulus 390 - januari 2024

Lees ook de andere artikelen in deze serie:
2) Met het oog op alle volken
3) Wonderlijke wegen

Bekijk hier het artikel uit Paulus

Bekijk hier het artikel uit Paulus

  • Download