Paulus Podcast

Podcastserie Bijbel in de eigen taal (najaar 2023)

Bijbelvertaalwerk in Guinee is al jaren een begrip voor ZGG. Maar wat komt er precies bij kijken voordat een bijbelboek is vertaald? In deze podcastserie praten Hanneke van Eckeveld en Peter de Niet het thuisfront helemaal bij over het fundament onder en de praktijk van bijbelvertaalwerk in het Mogofin. 

#5 | Bijbel in gebruik

Is de publicatie van een nieuw bijbelgedeelte het doel van vertaalwerk? Dat zou niet best zijn. Onderzoek wijst uit dat de aanwezigheid van een vertaalde Bijbel niet betekent dat hij ook gebruikt wordt. Zendingswerkers in Guinee zetten daarom alle middelen in om het Woord bij de mensen te krijgen.
Hanneke vraagt Peter ten slotte naar de eigenschappen van een bijbelvertaler en wil van P. Eikelboom weten of er bij ZGG nog steeds ruimte is voor bijbelvertaalwerk.
In elke aflevering bespreken Hanneke en Peter een casus uit het bijbelvertaalwerk in het Mogofin. Dit keer 1 Thessalonicenzen 4:14. 

#4 | Bijbelvertaalwerk in context

Het is bekend dat de vertaling van de Bijbel soms heel concrete problemen oplevert met de taal en leefwereld van de ander. Ook in het Mogofin komt dat voor. Peter gaat in op onvertaalbare woorden, de moslimachtergrond van de Mogofin en aanpassingen omwille van de zinsstructuur. Ook bespreekt hij de invloed die pionierszendingswerk heeft op het bijbelvertaalwerk.
In elke aflevering bespreken Hanneke en Peter een casus uit het bijbelvertaalwerk in het Mogofin. Dit keer 1 Samuël 12:17.

#3 | De kracht van het Woord

Bijbel en belijdenisgeschriften geven aan: Gods Woord heeft kracht in zichzelf. Dat maakt zendingswerk niet overbodig. De Heere wil mensen gebruiken bij de uitleg van en het onderwijs uit het Woord. Het is opmerkelijk hoe Peter ziet dat bepaalde gedeelten uit de Bijbel zó nauw aansluiten bij de beleving van de Mogofin dat ze erdoor worden gegrepen. Geldt dat ook het Guineese vertaalteam dat bij het werk betrokken is?
In elke aflevering bespreken Hanneke en Peter een casus uit het bijbelvertaalwerk in het Mogofin. Dit keer 1 Timotheüs 1:20.

#2 | Bijbelvertalen in de praktijk

Als een taal op schrift is gesteld, kan bijbelvertaalwerk beginnen. Stap voor stap wordt boek na boek vertaald. Peter legt uit welke stappen dat zijn en hoe de keuze voor bijbelboeken wordt gemaakt. Het is duidelijk dat een kwalitatief goede vertaling jaren tijd kost. Gaat het vertaalwerk voor de Mogofin eigenlijk wel snel genoeg?
In elke aflevering bespreken Hanneke en Peter een casus uit het bijbelvertaalwerk in het Mogofin. Dit keer Psalm 35:3b.

#1 | Het belang van bijbelvertaalwerk

Gods Woord geeft veel reden om de Bijbel in de moedertaal aan het hart van mensen te leggen. En daarvoor hoeven we niet alleen Handelingen 2 op te slaan. Hoewel vertaalwerk de afgelopen 200 jaar in stroomversnelling is gegaan, blijven er toch veel talen over waarin het Woord niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar is. ZGG is zich daarvan bewust en daarom heeft bijbelvertaalwerk altijd de aandacht gehad van het zendingsdeputaatschap.
In elke aflevering bespreken Hanneke en Peter een casus uit het bijbelvertaalwerk in het Mogofin. Dit keer de passieve vorm in Handelingen 2:41.

Teaser

Kom in de sfeer en beluister de teaser.

~~~

Podcastserie De onbekende God (voorjaar 2023)

Zendingswerkers krijgen soms gelegenheid om een concrete situatie te gebruiken voor een goed gesprek. Zo deed Paulus het ook, toen hij in Athene het altaar voor 'de onbekende God' zag. In deze podcastserie onderzoeken Hanneke van Eckeveld en Frans van Grol in hoeverre grote levensthema's de kans geven om met mensen in Ecuador, Guinee en Albanië in gesprek te raken. Ze gaan daarvoor in gesprek met Aline van de Maat, Teun Hakvoort en Gerard Wassink. 

Teaser

Kom in de sfeer en beluister de teaser.

#1 | Blij met familie

Aline van de Maat werkt in Ecuador. Veel mensen die zij ontmoet, hebben het niet makkelijk in het dagelijks leven. Toch ervaren zij weleens diepe vreugde. De waarde van ‘samen zijn’, speciaal met familie, staat in hoog aanzien en geeft een positieve emotie. De trouw die Ecuadoranen hun familie betonen, heeft bijna iets ‘goddelijks’.

#2 | Fouten maken mag (niet)

Maak je een fout? Dan ga je in tegen de norm: je doet iets wat niet mag. Gerard Wassink ziet in Albanië dat grote fouten de onderlinge relatie diep kunnen beschadigen. Hij vertelt ook dat in sommige situaties bloed nodig is om de fout te herstellen. Toch is de ervaring van menselijk falen voor Albanezen niet direct een reden om de kerk op te zoeken.

#3 | 'Deze wereld is moeilijk'

Guineeërs weten niet beter of lijden hoort bij het leven. ‘Deze wereld is moeilijk’, zeggen ze tegen Teun Hakvoort, evangelist in Boké. Toch hoort Teun weinig Guineeërs vragen waarom ziekte en dood zoveel slachtoffers maken. Het gaat zoals God bepaalt. Dat neemt niet weg dat er veel angst is voor de onzichtbare geesteswereld, die grote invloed heeft op de loop van het leven. Wat een bevrijding als het Evangelie vertrouwen geeft op God en in Zijn leiding.

#4 | Zichtbaar bang voor wat onzichtbaar is

Iedereen weet iets van het verlammende effect van angst. In Ecuador zijn mensen zichtbaar bang voor het onzichtbare, merkt Aline van de Maat. In de coronatijd zag zij de paniek toeslaan door een virus waarop geen enkele controle is. Het ontbreken van kennis speelt daarbij een rol. Maar dan is het zo vreugdevol om te merken hoe medechristenen in de zendingsgemeente hebben geleerd rust te vinden bij de Heere Jezus Christus.

#5 | Kille benadering van de dood

De dood hoort bij het leven, ziet Gerard Wassink om zich heen in Albanië. Mensen tonen geen angst voor de dood, maar evenmin hoop op leven na dit leven. Het is niet makkelijk om dan aansluiting te vinden op dit levensthema. Toch geeft Gerard de bijbelse lijn door dat sterven het gevolg van de zonde is en dat er verzoening nodig is ín dit leven.
Dit is de laatste aflevering van deze podcastserie.

~~~

Podcastserie Evangelie voor alle volken (2022)

Meer dan 60 jaar lang worden zendingswerkers door ZGG uitgezonden over heel de wereld. Zij brengen het Evangelie bij mensen die het nog niet kennen. In deze podcastserie probeert communicatieadviseur Hanneke van Eckeveld te achterhalen wat mensen drijft om zendingswerk te verrichten en waarom de kerk zoveel inspanning verricht om deze werkers uit te zenden. Zij gaat in gesprek met Jan-Kees Kooijman, missioloog en toeruster bij ZGG.

Teaser

Kom in de sfeer en beluister de teaser.

#1 | 2.000 jaar wachten

Het kost tijd, de voorbereiding op zendingswerk. Van Genesis 12 naar Mattheüs 28. Van de belofte voor alle volken naar de duidelijke opdracht van Christus. En dan nog is het wachten totdat eindelijk Paulus en Barnabas vertrekken vanuit de christengemeente in Antiochië. Waarom duurt het zo lang?

#2 | Paulus op pad

De vervolger wordt verkondiger. Paulus’ levensverhaal kent een radicale omkeer. Wonderlijk genoeg heeft zijn vervolgingsdrang al bijgedragen aan de verspreiding van het Evangelie. Als zendingsapostel maakt hij van dat laatste zijn levenswerk. Is hij zich bewust van de beloften in het Oude Testament? En hoe gaat hij te werk, zonder beleidsplannen en zonder ervaring?

#3 | Van woorden naar daden

Christus geeft Zijn kerk een opdracht. Wat doen de Gereformeerde Gemeenten daarmee sinds het ontstaan in 1907? Het begint met praten, met een commissie, met een collecte. Het vervolgt met praten op de Generale Synode, de benoeming van een voorlichter en het ontstaan van een zendingsblad. Dan breekt het door met de uitzending van het eerste zendingsteam. Maar is het wel een goede keuze om dit team naar Irian Jaya te laten gaan?

#4 | De kring blijft rond

Zendingswerk geeft strijd, in geestelijke zin. Gelukkig is er een thuisfront! Leden van de Gereformeerde Gemeenten vechten mee in de strijd, zonder dat ze zelf zijn uitgegaan. Dat is logisch, want deze leden zijn de dragers van het zendingswerk door ZGG. Maar wat dóét het thuisfront precies voor zending? Vier werkwoorden vatten het samen…

#5 | Zegenrijk zendingswerk

Soms gaat het duizelen. Zóveel zendingswerkers, zóveel activiteiten op het thuisfront, zóveel gebed, zóveel liefde voor zendingswerk, wat brengt het teweeg? De betrokkenheid op zending laat zien dat er zegen op zendingswerk gevonden wordt, en te verwachten is. Zegen onder de bereikte volken: Gods genade wordt zichtbaar in het leven van personen, en soms zelfs in een maatschappij. Zegen op het thuisfront: Nederlanders zijn getuigen van de vervulling van Gods belofte voor de volken. Zendingswerk geeft rijke zegen op alle fronten. ‘De volken zullen U, o God! loven’ (Psalm 67: 4a en 6a).