Cijfers

Algemeen

Het meerjarenbeleidsplan van ZGG gaat uit van een groei van inkomsten tot 4 miljoen euro in 2020. Het jaar 2017 kwamen de totale baten uit op een totaal van bijna 3,4 miljoen euro. Nagenoeg gelijk aan het jaar 2016 (een jaar met zeer hoge baten) en 1,9% minder dan het voor 2017 gestelde doel.

Baten

De baten uit fondsenwerving zijn in 2017 licht gedaald. Ook dit jaar valt de groei van de inkomsten van de kringloopwinkels op. Deze groei compenseert gedeeltelijk de daling uit giften. De opbrengsten uit de collecten en zendingsbusjes is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. De rentebaten van ZGG blijven dalen door de lage stand van de rente. ZGG hanteert geen spaarvormen met een hoger risico, waarmee mogelijk meer rendement te behalen zou zijn.

Lasten

De totale uitgaven van ZGG in 2016 komen uit op ruim 3,4 miljoen euro, ongeveer 12,5% minder dan de begrote 3,9 miljoen maar 7% meer dan de werkelijke uitgaven in 2016. In 2017 is een nieuw zendingsterrein geopend, waar sinds juli 2017 ds. IJsselstein werkzaam is. Dit leidde tot een stijging van de lasten maar minder dan begroot, omdat de opleidingsperiode korter was dan voorzien. In Guinee zijn de lasten toegenomen ten opzichte van vorig jaar door de uitzending van de familie Hakvoort  en de opleiding van Marlies ten Voorde. Het is erheugend dat er nog in de vacatures voorzien mag worden. De belangrijkste verschillen tussen budget en realisatie betreffen de nog niet vervulde vacatures op zendingsterreinen en het uitstel van de kerkbouw in Ecuador. De financiële verplichtingen naar de zusterkerken op Papoea en in Nigeria en die aan de theologische school op Bali voor bijdragen nemen net als in de voorgaande jaren af door de voortgang in de daarover gemaakte afspraken. In 2017 kwam hierdoor een bedragen van € 128.000 aan voorzieningen vrij. Het saldo van alle ontvangsten en uitgaven van ZGG komt over 2016 uit op een bedrag van € 72.000 positief. Rekening gehouden met de genoemde vrijval aan voorzieningen is het voor zendingsarbeid beschikbaar vermogen gedaald met 56.000 euro tot 5.703.000 euro. De verwachting is dat dit vermogen de komende jaren verder afneemt wanneer de openstaande vacatures vervuld worden.