Cijfers

In het jaar 2018 kwamen de baten uit op een totaal van bijna 3,8 miljoen euro. Dit is 1,5% meer dan begroot was. Een deel van deze inkomsten komt uit incidentele ontvangsten van onder andere nalatenschappen en de actie van de Vrouwenbond.

Baten
De baten uit fondsenwerving zijn in 2018 gestegen. De kringloopwinkels droegen daar weer hun deel aan bij. De baten uit collecten zijn dit jaar lager dan vorig jaar, maar dit wordt gecompenseerd door de hogere baten uit acties en verkopingen. Ook het aandeel giften van particulieren is gestegen.
De rentebaten van ZGG blijven dalen door de lage stand van de rente. ZGG hanteert geen spaarvormen met een hoger risico, waarmee mogelijk meer rendement te behalen zou zijn.

Lasten
De totale lasten van ZGG in 2018 komen uit op bijna 3,5 miljoen euro. Dat is 12,8% minder dan de begrote 4,0 miljoen, maar 2,6% meer dan de uitgaven in 2017. In Ecuador zijn de uitgaven gestegen ten opzichte van 2017 door de kerkbouw in Quevedo. Ook in Cambodja zijn de kosten gestegen ten gevolge van een uitzending en opleiding aldaar.
De belangrijkste verschillen tussen budget en realisatie zijn ontstaan door de nog niet vervulde vacatures op zendingsterreinen.
De financiële verplichtingen naar de zusterkerken op Papoea en in Nigeria en die aan de theologische school op Bali nemen net als in de voorgaande jaren af door de afspraken die daarover gemaakt zijn. In 2018 kwam hierdoor een bedrag van 188.000 euro aan voorzieningen vrij.

Het saldo van alle ontvangsten en uitgaven van ZGG komt over 2018 uit op een bedrag van 360.000 euro positief. Rekening gehouden met de genoemde vrijval aan voorzieningen is het voor zendingsarbeid beschikbaar vermogen met 172.000 euro gestegen tot 5.875.000 euro. Vanwege de jaarlijks stijgende lasten en het voornemen om het aantal zendingsvelden weer uit te breiden in de toekomst, is het belangrijk dat het vermogen op peil blijft.