Thuisfront

De inzet van veel vrijwilligers op het thuisfront laat zien welke plaats zending in veel gemeenten heeft. Vanaf deze plaats dankt ZGG al de vrijwilligers die, op welke wijze ook, het zendingswerk hebben ondersteund in het achterliggende jaar. Zowel ouderen als jongeren willen zich hiervoor blijvend inzetten. Dat is bemoedigend!

PZC’s
De plaatselijke zendingscommissies (PZC’s) vormen al decennialang een belangrijke schakel op het thuisfront van de zending. Ze vragen binnen de gemeente aandacht voor bezinning, meeleven en fondsenwerving. Tijdens de voor- en najaarsvergaderingen komen de PZC’s op regionaal niveau (volgens indeling van de classes) bij elkaar. De PZC’s in het ressort van de Particuliere Synode Zuid en Zuid-West komen bij wijze van proef in het najaar bovenregionaal bijeen. Deze opzet wordt gewaardeerd.

Afronding jubileumactie VBGG
Op 10 april 2018 is op de bondsdag van de vrouwenverenigingen de jubileumactie afgerond. In verband met het zeventigjarig bestaan van de bond was in 2017 een actie gestart voor woordverkondiging aan de naaste dichtbij en ver weg. Ds. G.W.S. Mulder neemt, als voorzitter van het zendingsdeputaatschap, de opbrengst in ontvangst. Die bedraagt bijna € 90.000,00 ten bate van het vrouwenwerk in Cambodja. Op de bondsdag is ook Hanneke Boer aanwezig die tijdens een forumdiscussie iets vertelt over haar aanstaande uitzending naar Cambodja. Ds. en mevrouw IJsselstein brengen per brief de groeten over. Vanuit Cambodja kunnen zij het programma volgen.

De opbrengst van de jubileumactie van de bond van vrouwenverenigingen wordt bekendgemaakt

Symposium Mission & Money
In juni neemt collega Arie Elshout afscheid. Hij is dan veertig jaar werkzaam op het zendingsbureau. In het kader van zijn afscheid wordt op 8 juni in Gouda een symposium belegd. Het onderwerp is ‘Mission & Money – de ethiek van geld in het zendingswerk’. Sprekers zijn ds. K.U.A. Iziogo, predikant van de Nigeria Reformed Church (NRC), en oud-werkers N. van Steensel en L. de Wit. Aansluitend is er een receptie.

Arie Elshout bij zijn afscheid van ZGG

Zendingsdag
Op 16 juni 2018 wordt de 62e zendingsdag gehouden in de Evenementenhal in Gorinchem. Deze locatie is hiervoor zeer geschikt. Het dagthema is: ‘Uw Naam worde geheiligd’. Als gastspreker uit het buitenland is ds. K.U.A. Iziogo aanwezig. Hij wordt vertaald door ds. W. Harinck. Diverse deputaten en zendingswerkers leveren een bijdrage aan het programma. Het aantal bezoekers is ten opzichte van het jaar daarvoor weer toegenomen. Dat geldt ook voor de opbrengst van de collecten.

Zendingsreünie
Op zaterdag 8 december is er in Geldermalsen een reünie waarbij zowel (oud-)werkers als (oud-)deputaten aanwezig zijn. De ongeveer honderd aanwezigen luisteren naar een indringend betoog van Kees van der Maas over de blijvende taak van oud-zendingswerkers. De kern van het betoog is dat zendingswerkers hun leven lang ambassadeurs voor het werk moeten en mogen blijven. De bijeenkomst wordt door de aanwezigen zeer gewaardeerd, omdat op een dergelijk samenzijn ervaringen uitgewisseld kunnen worden met mensen die vergelijkbare ervaringen hebben opgedaan.

De zendingsreünie wordt goed bezocht

Regionale bijeenkomsten
Naast de landelijke zendingsdag en de plaatselijke zendingsbijeenkomsten worden ook weer diverse regionale bijeenkomsten georganiseerd die vaak in het kader van bezinning en fondsenwerving staan. In het verslagjaar zijn regionale bijeenkomsten belegd in Kootwijkerbroek, Nunspeet, Sliedrecht en Tholen. Daarnaast hebben verschillende zangavonden ten bate van ZGG een regionaal karakter. 

Zending en catechese
Verblijdend is dat catecheten in verschillende gemeenten ook aandacht besteden aan zending als opdracht voor de kerk. In sommige gevallen verstrekt het zendingsbureau informatie waarmee de catecheet zelf aan de slag kan. In andere gevallen verzorgt de voorlichter een gastles. Vaak wordt deze onderwijsvorm ingezet als opening of sluiting van het catechisatieseizoen.

Landelijke commissies
De werkzaamheden die op het zendingsbureau worden verricht, worden ondersteund door betrokken vrijwilligers. Zij hebben zowel een adviserende als uitvoerende taak. In onderstaand overzicht staan de landelijke commissies vermeld met een korte beschrijving van hun takenpakket. 

OBC (Onderwijsbegeleidingscommissie)
Leiding geven aan en adviseren van hen die de kinderen van uitgezonden zendingswerkers lesgeven, zodat de aansluiting op het Nederlandse onderwijssysteem geborgd is.

OVC (Onderwijsvoorlichtingscommissie)
Ontwikkelen van lesmateriaal over zending voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 in de vorm van lesbrieven. Een van de vrijwilligers verzorgt de kinderpagina’s in Paulus.

RCP (Redactiecommissie Paulus)
Schrijven van de artikelen van Paulus. De vrijwilligers leveren relevante thema’s en werken deze volgens een jaarplanning uit.

ZDC (Zendingsdagcommissie)
Verantwoordelijk voor de logistieke voorbereiding en uitvoering van de jaarlijkse zendingsdag. De vrijwilligers hebben ieder een eigen deelgebied waarvoor ze verantwoordelijk zijn.