Cijfers

In het jaar 2019 kwamen de baten uit op een totaal van bijna 3,7 miljoen euro. Dit is iets minder dan het voorgaande jaar. Dit komt voornamelijk omdat er in 2018 meer eenmalige baten waren dan in 2019.

Baten

Een belangrijk deel van de inkomsten komt uit de kringloopwinkels. De baten uit collecten zijn dit jaar lager dan vorig jaar. De giften van particulieren zijn daarentegen ook dit jaar weer licht gestegen, evenals de giften van bedrijven.
De rentebaten van ZGG blijven dalen door de lage stand van de rente. ZGG hanteert geen spaarvormen met een hoger risico, waarmee mogelijk meer rendement te behalen zou zijn.

Lasten

De totale lasten van ZGG in 2019 komen uit op ruim 3,7 miljoen euro. Dat is 3,7 procent minder dan de begrote 3,9 miljoen, maar meer dan de uitgaven in 2018.
De belangrijkste reden van de stijging van de kosten zijn de vier nieuwe uitzendingen in 2019.
De belangrijkste verschillen tussen budget en realisatie zijn ontstaan door de nog niet vervulde vacatures op zendingsterreinen.
De financiële verplichtingen aan de zusterkerken op Papoea en in Nigeria en die aan de theologische school op Bali nemen net als in de voorgaande jaren af door de afspraken die daarover gemaakt zijn.

Het saldo van alle ontvangsten en uitgaven van ZGG komt over 2019 uit op een bedrag van ongeveer 70.000 euro positief. Zonder de financiële baten was het resultaat ongeveer 51.000 euro negatief. Het voor zendingsarbeid beschikbaar vermogen is gestegen tot 5.944.000 euro. Vanwege de jaarlijks stijgende lasten en het voornemen om het aantal zendingsvelden in de toekomst uit te breiden, is het belangrijk dat het vermogen op peil blijft.