Thuisfront

In het verslagjaar hebben weer velen zich op het thuisfront van de zending ingezet. In het bijzonder mag ook wel eens de inzet van kinderen genoemd worden. Collectantjes die vijf keer per jaar langs de deuren gaan, leerlingen die een spreekbeurt houden over zending en kinderen die geld ophalen met een kluskaart. Zending leeft ook onder kinderen. Uit scholenvoorlichting blijkt dat het bij kinderen een plek in hun hart heeft. Dat is een bemoedigende wetenschap.

Plaatselijke Zendingscommissies

In veruit de meeste gemeenten is een zendingscommissie (PZC) actief. ZGG ziet de commissieleden als zendingsambassadeur en investeert dus graag in hun kennis en vaardigheden. Daarom is op 9 maart 2019 weer de tweejaarlijkse PZC-dag georganiseerd. Uitgangspunten daarbij zijn ontmoeten, uitwisselen, informeren en motiveren. Behalve plenaire lezingen zijn er twee workshoprondes waar informatieoverdracht en uitwisseling van ervaringen centraal staan. Na verschillende jaren deze bijeenkomst in Gouda te hebben georganiseerd, is deze keer gekozen voor de centraal gelegen gemeente Tricht-Geldermalsen. Uit de evaluatie is gebleken dat zowel de inhoud als de locatie van de PZC-dag door de bezoekers werd gewaardeerd.

Zendingsdag

Een hoogtepunt van het werk op het thuisfront is de jaarlijkse zendingsdag. Deze wordt in 2019 voor de 63e keer georganiseerd. Het thema is Gods Woord in de wereld. Dit thema wordt uitgewerkt in een drietal meditatieve bijdragen. Ook de andere sprekers sluiten aan bij het onderwerp. Het welslagen van de dag is deels te verklaren door de gemotiveerde inzet van de leden van de zendingsdagcommissie. Bij elkaar opgeteld hebben zij vele decennia ervaring. Dat zorgt voor een efficiënte voorbereiding en uitvoering. De dag is bezocht door ruim 3.800 mensen. Daarmee blijkt de licht stijgende lijn van bezoekers zich voort te zetten.

'Namens ons': een gewaardeerd onderdeel van de zendingsdag

Overige bijeenkomsten

Naast de landelijke zendingsdag worden op diverse plaatsen ook bijeenkomsten georganiseerd die een bovenplaatselijk karakter dragen, zoals de regionale zendingsmiddagen en concerten die ten bate van ZGG worden georganiseerd. Per bijeenkomst verschilt de mate van inzet door het zendingsbureau. Al de bijeenkomsten worden in ieder geval door een deputaat of collega van het zendingsbureau bijgewoond; in veel gevallen voeren vertegenwoordigers van ZGG ook het woord.

ZGG Zomertour 

Op het gebied van de fondsenwerving verdient de ZGG Zomertour een bijzondere vermelding. Jasper Bosland en Rogier Boogaard hadden het plan opgevat om van Nederland naar Albanië te fietsen. In dat land werken Henk en Marianne Visser, uitgezonden vanuit de gemeente Woerden, waarvan ook Jasper en Rogier lid zijn. Ook heeft Rogier als missionkid in dit land gewoond. Gelijktijdig vatte Henry Bax het plan op om van Albanië naar Nederland te fietsen. Hij verbleef in dit land als onderwijsondersteuner voor de kinderen van familie Van Bochove. Het zendingsbureau ondersteunde beide initiatieven op het gebied van fondsenwerving en PR. Behalve unieke ervaringen voor de fietsers leverden de fietstochten afgerond € 17.000 op voor ZGG.

Jasper Bosland en Rogier Boogaard worden stijlvol uitgezwaaid als ze beginnen aan hun sponsorfietstocht naar Albanië.

Scholenvoorlichting 

Ook in 2019 is ZGG welkom geweest op scholen om meer te vertellen over het zendingswerk. Het is een mooie gelegenheid om de fondsenwervende functie van het ophalen van zendingsgeld te verbinden aan de geestelijke inhoud van het werk. Veel leerkrachten geven aan dat ze waarderen hoe ZGG-voorlichters de kinderen op het juiste niveau aanspreken. Soms organiseren klassen of scholen een projectweek rond het thema zending.

 
De jungle in Friesland: voor de kinderen in groep 7 en 8 van de CNS in Wouterswoude begint de projectweek met een voorlichting door ZGG.