Verlangen en verslagenheid

In Ecuador en Albanië is een zendingspredikant nodig


Zal het beroep deze keer aangenomen worden? Vol verwachting bidden de leden van de gemeente
El Amparo en het zendingsteam om de komst van een eigen predikant. Hier zien ze al jaren naar uit! De teleurstelling is groot als voor het beroep wordt bedankt. Zal er dan nooit een predikant komen?

Door Liesbeth de Jongste

Al jaren is er in Ecuador en Albanië een vacature voor een zendingspredikant. Helaas kon deze vacature tot nu toe niet worden vervuld. Waarom is er zo dringend behoefte aan zendingspredikanten? P. Eikelboom, directeur van het zendingsbureau, vertelt: ‘Daarvoor is een bijbelse grond. Zendingswerk is in de eerste plaats neergelegd bij zendingspredikanten. Zij worden vergezeld door andere helpers, zoals evangelisten of vrouwenwerkers. We lezen dit in Handelingen 13. De leraars Barnabas en Saulus worden uitgezonden als zendingspredikant, terwijl zij Johannes Markus tot een dienaar hebben.’
Jan-Henry Seppenwoolde, evangelist in Ecuador, voegt hieraan toe: ‘In Efeze 4 staat dat de Heere ‘sommigen tot evangelisten’ heeft gegeven, ‘sommigen tot apostelen’, en dat Hij ook herders en leraars geeft, allen tot opbouw van het lichaam van Christus. Herders hebben een taak in het pastoraat en leraars in het onderwijs aan de gemeenten.’

Verkondigen en vormen

Eikelboom legt uit wat de taak van een zendingspredikant is: ‘In de pioniersfase verkondigt een zendingspredikant het Evangelie aan mensen die onbekend zijn met Gods Woord. Denk bijvoorbeeld aan het werk van ds. J. IJsselstein. Een zendingspredikant werkt echter ook aan de vorming van zendingsgemeenten. Verder bedient hij de sacramenten. In de prediking en het verdere onderwijs leert de gemeente wat de ambten inhouden. Zo wordt zij voorbereid op de verkiezing van ambtsdragers die een kerkenraad gaan vormen. Ook komen er hopelijk mannen van wie de roeping tot het ambt van predikant wordt overgenomen. Zij kunnen opgeleid worden om later als predikant de gemeenten te dienen. Zo is een zendingspredikant tegelijkertijd mentor van lokale predikanten die de gemeenten voor het eerst gaan dienen.’

Scheefgroei

Zolang er op het zendingsveld geen predikant is, nemen evangelisten zijn taken gedeeltelijk over. ‘De evangelisten doen belangrijk werk. In zekere zin lossen zij de ereschuld van ons kerkverband in. Zij gaan uit, terwijl het uitzenden van zendingspredikanten achterblijft’, zegt Eikelboom. ‘Evangelisten hebben echter een andere taak dan een predikant. Zij dienen op het zendingsveld totdat de ambten van ouderling en diaken in de zendingsgemeente zijn vervuld. Er is sprake van scheefgroei als er geen zendingspredikant op het veld aanwezig is. Het gemis van een predikant wordt vooral gevoeld als de sacramenten bediend moeten worden. Daartoe heeft een evangelist geen bevoegdheid. Verder is het voor evangelisten erg moeilijk om de mensen te leren wat het bijbelse onderscheid is tussen de drie verschillende ambten in de kerk. Er wordt een ambt gemist. Het praktische voorbeeld ontbreekt.’

Lege plek

Jan-Henry Seppenwoolde is evangelist in Ecuador. Het baart hem zorgen dat door de onvervulde vacature heel veel noodzakelijk werk blijft liggen, vooral in El Amparo. ‘De theologisch toeruster, Dick Korpel, probeert de leemte zo goed mogelijk op te vullen. Hij kan daardoor onvoldoende tijd besteden aan het toerustingswerk in de zendingsgemeenten. Nu er extra aandacht gegeven moet worden aan de theologische vorming van toekomstige ambtsdragers wordt de lege plek nog sterker ervaren. De aanvullende ervaring en kennis van een predikant worden gemist.’
Henk van Bochove, evangelist in Albanië, herkent dit probleem. ‘In Delvinë werken we toe naar het zelfstandig worden van de gemeente. De ambten moeten dan ingesteld worden. Daar is veel onderwijs en begeleiding voor nodig. Daarvoor heeft het huidige team niet voldoende mogelijkheden. Daarnaast is er op termijn behoefte aan een bijbelschool met mogelijk een opleiding tot predikant. Dan kunnen in de toekomst Albanese voorgangers de diensten leiden. We vinden het ook belangrijk dat voorgangers van andere Albanese kerken toegerust worden in de gereformeerde leer. Dit zou de zendingspredikant kunnen gaan doen, samen met de theologisch toeruster.’

Heilig Avondmaal

Van Bochove legt uit dat de komst van een zendingspredikant ook noodzakelijk is voor het bedienen van de sacramenten: ‘In Delvinë wordt het Heilig Avondmaal bediend door een predikant uit Nederland. Dit gebeurt twee keer per jaar. De Avondmaalsdienst moet vaak gecombineerd worden met een belijdenis- en doopdienst. Dit is voor de bezoekende predikant en voor de gemeente eigenlijk te veel voor één dienst. Sinds kort heeft ook Tepelenë een belijdend lid. Hij moet anderhalf uur heen en terugrijden naar Delvinë om aan het Avondmaal deel te kunnen nemen. De verwachting is dat op termijn ook mensen in Durrës belijdenis zullen doen. Dan zullen er jaarlijks meerdere predikanten vanuit Nederland over moeten komen voor de Avondmaalsbediening.’
Ook in Ecuador staan ze wat de sacramentsbediening betreft voor een praktisch probleem. Seppenwoolde: ‘Twee lokale gastpredikanten bedienen de sacramenten in onze zendingsgemeenten. Met het doorgroeien naar vier zendingsgemeenten met belijdende leden wordt het steeds lastiger om deze sacramentsbedieningen te organiseren. We kunnen daardoor helaas minder vaak het Heilig Avondmaal houden.’

Verwachtingsvol bidden

Hoe ervaren de gemeenteleden het gemis van een predikant? Henk van Bochove: ‘In Delvinë wordt gevraagd om meer onderwijs bij het toegroeien naar zelfstandigheid. Ook klinkt regelmatig de vraag of er meer Avondmaalsdiensten gehouden kunnen worden.’
In Ecuador wordt verlangend uitgezien naar de komst van een predikant. Jan-Henry Seppenwoolde: ‘In de gemeente El Amparo was er de afgelopen jaren gebed met verwachting. Er was merkbaar verslagenheid of gelaten berusting toen voor het zoveelste beroep werd bedankt. Het is voor de gemeente moeilijk om verwachtingsvol te blijven bidden, maar het verlangen naar een eigen predikant blijft. Dit heeft nu ook weer plaats in het openbare gebed zonder dat er een beroep loopt.’

Naar Cambodja

Terwijl in Ecuador en Albanië al jaren verlangend wordt uitgezien naar een zendingspredikant, is ds. J. IJsselstein als zendingspredikant uitgezonden naar het nieuwe zendingsveld Cambodja. Waarom? De heer Eikelboom: ‘Het is allereerst de leiding van de Heere die hierin beslissend is. Hij roept tot dit werk op een bepaalde plek. Het lag niet voor de hand om te gaan beroepen voor het nieuwe zendingsveld met de bestaande vacatures in Albanië en Ecuador. Toch is uiteindelijk na onderzoek en gesprekken deze beslissing genomen. Laten we het werk van Gods Geest hierin niet over het hoofd zien. Het is nog steeds de Heilige Geest Die spreekt: ‘Zondert Mij af…’ Laat juist dit besef ons aansporen tot gebed. Bid tot de Heere van de oogst om zendingspredikanten voor Albanië en Ecuador.’

Eerder verschenen in Paulus 366 - maart 2019