Zending is geen avontuur

Zending is een taak en opdracht van de kerk. Het is belangrijk dat ieder lid hierbij wordt betrokken. De oudere generatie moet de jongere generatie voorbereiden op het werk in Gods Koninkrijk. Christus’ opdracht kan namelijk geen uitstel lijden. Zijn huis moet vol worden.

Door Frans van Grol

De roep tot zending komt bij de Heere Zelf vandaan. Hij gaf Zijn discipelen in Mattheüs 28 vers 19 vier werkwoorden mee: heengaan, onderwijzen, dopen en leren (onderhouden). Alle volken moeten immers over Hem horen. Zonder uitstel. Hij legt hiermee een grote verantwoordelijkheid op de apostelen. Ze mogen het Evangelie niet voor zichzelf houden. Ze moeten het delen met anderen. Met zondaren. Ver weg en dichtbij.
De vier werkwoorden die Jezus meegeeft, laten geen ruimte voor een in zichzelf gekeerde houding. Ze vragen ook offers. Jezus heeft daar Zelf vaak over gesproken. Vader, moeder, vrouw, kinderen, broers of zussen, zelfs het eigen leven komen op de tweede plaats. En iemand die de hand aan de ploeg slaat en achterom ziet, is niet geschikt om te dienen in Gods Koninkrijk. Gelukkig staat het bevel van Jezus ingeklemd tussen teksten die Zijn macht en trouw uitdrukken: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’ en ‘Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.’ Dat geeft moed en troost. Ook in 2022.

Roeping van de kerk
Gelukkig ook dat zending geen taak is van eenzame evangelisten of jongeren- en vrouwenwerkers. Zending is een taak van de kerk. De twaalf apostelen vormen immers het fundament van de nieuwtestamentische kerk. De apostelen hebben hun roeping verstaan en ook doorgegeven aan anderen. Verschillende apostelen, zoals Thomas en Bartholomeüs, zijn ver weggereisd om het Evangelie te verkondigen. Steeds blijft een biddende gemeente achter.
Heel duidelijk zien we dit ook bij de uitzending van Paulus en Barnabas vanuit de gemeente van Antiochië. Eerst wordt gevast en gebeden, vervolgens worden Paulus en Barnabas uitgezonden door oplegging van de handen (Handelingen 13: 3). Het is een bijzonder moment. De gemeente is getuige en de Heilige Geest is de eigenlijke ‘Uitzender’. Er staat immers dat zij werden uitgezonden van de Heilige Geest (Hand. 13: 4). Goddelijke afzondering en officiële uitzending vanuit de gemeente vallen hier samen. De binding met Antiochië, de zendende gemeente, blijft. Paulus en Barnabas komen na hun zendingsreis terug in de gemeente en leggen verantwoording af van het werk. Ze mogen in Antiochië vertellen dat God de heidenen de deur des geloofs geopend heeft (Hand. 14: 27).

Iedereen betrokken
Bij kerkelijk zendingswerk is de hele gemeente betrokken. De kerkenraad en de plaatselijke zendingscommissie (PZC) in het bevorderen van het zendingsbewustzijn in de gemeente, de predikant in de wijze waarop hij zending een plaats geeft in prediking en gebed, de leden van de thuisfrontcommissie in de praktische ondersteuning van zendingswerkers, maar ook elk gemeentelid in het bijzonder. Van elk lid wordt gevraagd een bijdrage te leveren. In geestelijke en praktische zin: bidden en werken.
Hierbij is het belangrijk dat een kerkenraad erop toeziet dat elk lid van de gemeente betrokken is. Zeker ook kinderen en jongeren. De Heere werkt middellijk en kan een gemeenteavond, een zendingsmarkt of zendingsdag gebruiken om liefde tot de zending te ontsteken in het hart. Ook in 2040 zijn er wellicht nog zendelingen nodig. Het is de taak van de kerk om de komende generatie daarop voor te bereiden.

Mandaat
ZGG heeft van de Generale Synode mandaat gekregen om namens de gemeenten zendingswerkers uit te zenden en het zendingswerk op de velden ter hand te nemen. De definitie van zending binnen dit mandaat luidt als volgt: ‘Zending is die arbeid van de kerk onder de niet-gekerstende volken, die in Woord en daad gestalte geeft aan Christus’ opdracht aan Zijn Kerk, opdat onder Zijn zegen en tot eer van Zijn Naam daar Zijn Koninkrijk mag komen en openbaar zal worden in zelfstandige gemeenten.’ De kerk is er vanwege zending en ten bate van zending . Onze kerken in Nederland zijn ontstaan door het zendingswerk (denk aan Willibrord en Bonifatius). Wij moeten nu het Evangelie, de blijde Boodschap, doorgeven aan anderen. Daarbij mogen we hopen en verwachten dat nieuwe zendingsgemeenten ontstaan, die op hun beurt het werk van zending ter hand nemen. Hierbij zijn de genoemde werkwoorden van belang: heengaan, onderwijzen, dopen en leren (onderhouden). Zending is altijd gericht op gemeentevorming. Zonder de ambten kan namelijk de opdracht van Christus niet worden vervuld.
Er is dus een directe verbinding tussen kerk en zending. Dit wordt niet alleen zichtbaar tijdens uitzendingen of gemeenteavonden als zendingswerkers mogen vertellen over wat de Heere deed, maar ook tijdens de Generale Synode. ZGG brengt namelijk rapport uit en daar mogen vragen over gesteld worden.

Vanuit de eigen kerk
Er zijn in Nederland veel organisaties die zich bezig houden met zending. Soms richten deze organisaties zich vooral op taken die het kerkelijk zendingswerk ondersteunen, zoals MAF en Wycliffe. Evangelieverkondiging, gericht op gemeentestichting, is echter een taak van de kerk. Daarover moet ook verantwoording worden afgelegd aan de kerk. Voor zendingswerkers is het belangrijk dat zij worden uitgezonden vanuit hun gemeente, namens het kerkverband. Zij kunnen hier, als het soms moeilijk wordt, op terugvallen.
Zending is geen avontuur, maar het diepe verlangen van de kerk om de boodschap van genade te brengen aan hen die wankelen ten dode. En dat werk heeft heilige haast. Zoveel mensen hebben immers nog nooit van Christus gehoord. Paulus was hier ook van overtuigd toen hij schreef: ‘Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof’ en: ‘Want de liefde van Christus dringt ons’ (2 Kor. 5: 11a en 14).
Genoeg reden om het kerkelijk zendingswerk van harte te ondersteunen. Sterker nog: als u lid bent van de Gereformeerde Gemeenten is het uw taak, uw opdracht, van Christus’ wege.
Er zijn nog steeds vacatures. Er is nog steeds grote geestelijke nood in deze wereld. Daarom: Bid en werk!

Eerder verschenen in Paulus 384 - november 2022