Zelfstandige zusterkerken

Het jaar 2019 is een belangrijk jaar voor de zusterkerkenband tussen de Gereformeerde Gemeenten en de Nigeria Reformed Church (NRC) en de Gereja Jemaat Reformasi di Papua (GJRP). Dit jaar staat namelijk in het teken van ontmoeting, op Nederlandse en op Nigeriaanse bodem.

Broeders uit de zusterkerken om de koffietafel bij ZGG

Nigeria Reformed Church

In de maand september vindt de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten plaats. Hiervoor wordt de NRC uitgenodigd. Ditmaal zijn rev. I. Onwe en rev. S. Obo afgevaardigd voor een bezoek.
Tijdens hun verblijf ontmoeten zij het deputaatschap, bezoeken ze oud-zendingswerkers, nemen ze deel aan een conferentie met o.a. meerdere deputaatschappen en bedienen ze in een aantal gemeenten het Woord van God. Daarnaast zijn de afgevaardigden aanwezig tijdens de eerste twee synodedagen. De voorzitter van de synode geeft de broeders de gelegenheid de afgevaardigden te informeren over de huidige situatie in Nigeria.
Het bezoek aan Nederland wordt afgesloten met een dagje Dordrecht, samen met de afgevaardigde predikanten van de GJRP. Het gezelschap brengt een bezoek aan de Grote Kerk van Dordrecht. Op die manier wordt de ontstaansgeschiedenis van de Dordtse Leerregels heel dichtbij gebracht.

Generale synode in Nigeria

Op vrijdag 8 november reist een delegatie van ZGG, deputaten ds. H.J. Agteresch en J. Willemsen, en Anton Herrebout van het zendingsbureau, naar Nigeria op uitnodiging van de NRC. Het doel van de reis is het bezoeken van de generale synode in Onuenyim Agbaja.
Het doel is ook om de banden tussen ZGG en de NRC aan te halen. Er worden gesprekken gevoerd met het moderamen over de samenwerking tussen de Nederlandse gemeenten en de NRC. Het is waardevol om de synode te bezoeken, waar blijkt wat de noden van de Nigeriaanse kerk zijn. Maar ook mag er geestelijke herkenning zijn tijdens de bidstond. 'Niet door kracht, noch door geweld maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Heere der heirscharen.’

De NRC in generale synode bijeen

Evaluatie zusterkerkenbeleid

Het deputaatschap geeft in 2019 te kennen het huidige zusterkerkenbeleid in het volgende jaar te evalueren. Dit betekent dat het deputaatschap zich in 2020 zal bezinnen op de vraag op welke manier de zusterkerkenband tussen de Gereformeerde Gemeenten en de zusterkerken verder kan worden versterkt. In de evaluaties met de zusterkerken zijn verschillende mogelijkheden naar voren gekomen om de onderlinge band op een inhoudelijke manier te verdiepen, waarbij de autonomie van de zusterkerken blijvend gestimuleerd wordt. Te denken valt aan meer intensieve deling van kennis en materialen, zoals het toegankelijk maken van vertaalde gereformeerde lectuur.

Gereja Jemaat Reformasi di Papua

Het jaar 2019 is voor de GJRP een jubileumjaar. Vijftig jaar geleden kwam het Evangelie in Landikma en daar geeft de kerk graag aandacht aan. In die halve eeuw is veel gebeurd waar met verwondering op teruggekeken kan worden.
Tegelijk is de GJRP nog volop in ontwikkeling. Er wordt veel aandacht besteed aan theologische kadervorming. Diverse cursussen en seminars zijn gegeven aan allerlei doelgroepen, zoals jeugdwerkers, kerkenraadsleden of vrouwen. Er zijn plannen om voor de theologische hogeschool in Wamena een bibliotheek met een aula te bouwen. Het vertaalwerk in het Yali (Oude Testament) en Mek (Nieuwe Testament) ligt nog steeds stil.
Ook de GJRP heeft een afvaardiging naar Nederland gestuurd om de eerste twee dagen van de generale synode bij te wonen. De predikanten F. Loho en A. Sunyap trokken tijdens hun verblijf in Nederland voor een deel gelijk op met de Nigeriaanse predikanten. Ook zij zijn voorgegaan op verschillende kansels, brachten diverse bezoeken, namen deel aan de conferentie en bezochten Dordrecht.
De GJRP kreeg in diezelfde periode te maken met heftige onlusten in de binnenlanden van Papoea. Daarbij vielen zelfs meerdere doden en werden dorpen en steden geëvacueerd. In deze ernstige situatie kon een goed getuigenis van de christelijke kerk uitgaan. Niet alleen door de hulp op het gebied van eerste levensbehoeften, maar ook door de geordende manier waarop evacuaties en opvang verlopen.

Pendetas Loho en Sunyap met de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente van Amsterdam en vertaler Jan van Doleweerd

Una-vertaalwerk

In het voorbije jaar is opnieuw goede voortgang gemaakt met het controleren van het Una Oude Testament. Daarbij lag de nadruk vooral op de exegetische controle van de boeken Leviticus, Numeri, Deuteronomium, 1 en 2 Kronieken, Jesaja en Ezechiël. Naar verwachting zijn alle consultant checks begin april 2020 afgerond. Daarna moeten nog allerlei consistentie checks worden uitgevoerd (spelling, interpunctie, kernwoorden, namen, gewichten en maten, enz.). De vier Una-vertalers (Gipson, Melkias, Betuel, Neson) zijn bezig geweest met het aanbrengen van verbeteringen en met het vertalen van nog ontbrekende hoofdstukken.
Het echtpaar Kroneman is vanaf juni 2019 voor langdurig verlof geweest in de Verenigde Staten. Margreet Kroneman heeft daar in december een geslaagde heupoperatie ondergaan.

Theologisch onderwijs

De Theologische Hogeschool Johanes Calvin op Bali staat open voor studenten uit Indonesië. Ze kunnen afstuderen op het godsdienstonderwijs, maar ook op de pastorale variant en op afstudeerrichtingen als kinder- en jongerenwerk. Sommige studenten van de kerkelijke opleiding vragen bij hun kerk om toelating tot de opleiding. Ongeveer twintig studenten studeren in 2019 af.
De masteropleiding is in de parkeerstand gezet vanwege het gebrek aan voldoende docenten en middelen om hen aan te trekken.
ZGG voorziet in het grootste deel van de kosten van de school en geeft personele bijstand in de personen Dick Kroneman en Jan van Doleweerd. Ook de overheid draagt via de salarissen van de docenten bij aan het onderwijs. Inmiddels probeert de school extra inkomsten te werven door laagdrempelige cursussen voor gemeenteleden te organiseren.
De boeken vier en vijf van de leergang Dogmatiek zijn nu gereed. Volgend jaar zal het laatste lesboek dogmatiek in gebruik worden genomen. Docenten en studenten vinden het een verrijking om er les uit te geven en te krijgen. Ondertussen is de school naarstig op zoek naar nieuwe sponsoren in Indonesië, want ZGG zal volgens de overeenkomst nog één jaar financiële steun verlenen.

Dr. Doddy Wibowo, rector van de theologische opleiding en docent dogmatiek op de Johanes Calvin op Bali.