Zusterkerken

ZGG onderhoudt in opdracht van de generale synode namens de Gereformeerde Gemeenten de correspondentieband met de twee zusterkerken die uit het zendingswerk van onze gemeenten zijn ontstaan. Ook ondersteunt ZGG vertaalwerk op Papoea en theologisch onderwijs op Bali.

Nigeria Reformed Church

Na een intensief jaar (2017), waarin in Nigeria een synode én een zusterkerkenconferentie werd gehouden, stond het jaar 2018 in het teken van de continuering van de correspondentieband met de zusterkerk. In lijn met vorige jaren was het beleid van het deputaatschap gericht op het verder stimuleren van autonomie en verantwoordelijkheid van de NRC. Dit beleid is vanaf 2015 ingezet en in 2017 geëvalueerd. Toen is afgesproken dat dit beleid in de periode 2018-2020 gecontinueerd zal worden.
Het hart van de correspondentieband met de NRC is echter niet zozeer gelegen in wederzijdse afspraken, als wel in ontmoeting. Het jaar 2018 was ook wat dat betreft rustig. Met vreugde kijkt ZGG uit naar 2019, als afgevaardigden van de NRC de Generale Synode in september hopen te bezoeken. Ook worden er volop voorbereidingen getroffen om in 2019 een conferentie te organiseren, waar de NRC, GJRP en de GG gezamenlijk stil zullen staan bij een relevant bijbels thema.
De NRC houdt in november 2019 haar synode. ZGG ziet ernaar uit om ook bij die gelegenheid aanwezig te zijn en de onderlinge band te onderstrepen.

Wist u dat...

... er drie gemeenten zijn geïnstitueerd in 2018?
... het totale aantal gemeenten nu 22 is?
... er in 2018 drie predikanten bevestigd zijn?
... er elk jaar nieuwe evangelisatieposten bijkomen?
... de vrouwen uit de kerk elk jaar met elkaar drie dagen gaan evangeliseren?

Gereja Jemaat Reformasi di Papua

Het theologisch onderwijs en het evangelisatiewerk nemen een belangrijke plaats in binnen het kerkenwerk van de GJRP. Sinds 2015 zijn er tien predikanten afgestudeerd en ontvingen ook meerdere godsdienstonderwijzers hun bachelordiploma van de Reformatorische Theologische Hogeschool in Wamena. Volgend jaar hoopt de volgende lichting, bestaande uit vier theologiestudenten, af te studeren. Ds. Malhus Nekwek (rector) rondde vorig jaar zijn promotiestudie af. Ds. Peres Nekwek (decaan) is bezig met de laatste fase van zijn promotieonderzoek. Er is veel waardering voor de bijdrage van Nederlandse docenten (Van Burg, Van Doleweerd, Kroneman) aan het theologisch onderwijs aan de studenten en de vorming van de theologische docenten in Wamena.
Wat het evangelisatiewerk betreft, zijn er zowel positieve als negatieve ontwikkelingen. In Awinbon is honger naar Gods Woord. Zes mensen zijn recent gedoopt en dertig mensen volgen nu belijdeniscatechisatie. Op sommige andere posten zijn er echter zorgen. In Seradela zijn bepaalde dorpen ‘overgenomen’ door evangelisten uit evangelische kerken. Dit is mede te wijten aan het feit dat er onvoldoende evangelisten uit de GJRP beschikbaar zijn. Het Deputaatschap Theologisch Onderwijs en Evangelisatie denkt na over mogelijke oplossingen en hoopt dat binnenkort meer evangelisten en predikanten beschikbaar zullen zijn voor het evangelisatiewerk.

Evangelist Tinus Alimdan brengt het Evangelie in Awinbon

Vertaalwerk
In 2018 is er goede voortgang gemaakt met het Una-vertaalproject (Oude Testament). Vertaalconsulenten Dick en Margreet Kroneman hebben een belangrijk deel van de boeken Deuteronomium, Jesaja, Jeremia en Ezechiël gecontroleerd en goedgekeurd. De vertalers Gipson Malyo, Melkias Kipka, Betuel Malyo en Neson Nabyal zijn vooral bezig geweest om nog ontbrekende hoofdstukken uit Exodus en Leviticus te vertalen. Op dit moment is ongeveer 80% van het Una Oude Testament gecontroleerd door de vertaalconsulenten. Vertaler Melkias is hersteld van zijn ziekte en doet weer volop mee aan het vertaalwerk.
Wat de andere vertaalprojecten betreft is er weinig vooruitgang te melden. Het Mek-vertaalteam (Nipsan Nieuwe Testament) heeft nog niet gereageerd op de door de vertaalconsulent voorgestelde verbeteringen in de vertaling. Ook hebben ze voortdurend problemen met hun computers en computerprogramma's. Het Yali-project (Oude Testament) heeft pogingen ondernomen om opnieuw te starten met nieuwe vertalers, maar hier is weinig uitgekomen.

Bali

De hogeschool Johanes Calvin op Bali probeert in toenemende mate economisch zelfstandig te worden. Dit houdt in dat de school met minder middelen probeert voort te bestaan. Dit vraagt om keuzes. Niet alle opleidingen kunnen worden bekostigd. Vooral de masteropleidingen staan onder druk.
Ondertussen werkt een team van docenten en studenten onder leiding van Jan van Doleweerd aan nieuwe lesboeken rond geloofsleer, voor elk van de zeven semesters één. Inmiddels zijn er drie in gebruik.
De laatste groep masterstudenten uit Wamena studeerde in 2018 af. Daarmee is een einde gekomen aan de samenwerking tussen de hogeschool op Bali en de hogeschool van de zusterkerk in Wamena. Deze laatste school beschikt nu over voldoende bevoegde docenten.
In augustus organiseerde de school op Bali een conferentie met docenten en staf over ‘Wandelen met God’. Hoe komt de vreze tot God tot uitdrukking in de levenswandel van de (toekomstige) leraren? Wat zegt de Bijbel erover? Hoe besteed je als docent aandacht aan dit thema in je lessen? Welke consequenties heeft het voor de organisatie?
In de komende jaren zal de financiële steun aan de hogeschool op Bali verder worden afgebouwd.

Schrijversteam van de lesmethode rond geloofsleer tijdens een werkbezoek uit Nederland