Plaatselijke zendingscommissie (PZC)

ZGG verricht zendingswerk namens alle gereformeerde gemeenten in het land. Dat betekent dat er zendingswerkers worden uitgezonden vanuit een plaatselijke gemeente. Er zijn dus 'zendende gemeenten' in ons land. De zendingswerkers gaan echter uit voor het geheel van de Gereformeerde Gemeenten. Dat dit zo functioneert, blijkt uit het feit dat vrijwel elke gemeente een Plaatselijke Zendingscommissie (PZC) heeft. Deze commissie staat onder leiding van de kerkenraad. De commissie ziet zich gesteld voor drie hoofdtaken: bezinning, meeleven en fondsenwerving. 

Bezinning
Veel PZC's organiseren minstens eens per jaar een zendingsdienst in de gemeente. Een zendingsdeputaat of andere predikant gaat voor in een dienst die in het teken staat van het zendingswerk en de opdracht die Christus daartoe gaf. De collecte-opbrengst is voor de zending.

Ook voorlichtingsavonden met verlofgangers of met de voorlichter of andere medewerker van het zendingsbureau worden vaak gehouden. Tijdens deze avonden krijgt de zendingsopdracht handen en voeten in het werk van de zendingswerkers in deze tijd.

Daarnaast zijn er talloze andere mogelijkheden om bezinning over zendingswerk in de gemeente te realiseren. PZC's kunnen altijd contact met het zendingsbureau opnemen voor dienstverlening en ideeën. Daarvoor verstuurt het zendingsbureau eens in de acht weken een PZC-Nieuwsbrief. Hierin staat specifieke informatie én is er ruimte voor ideeën voor PZC's. 

Meeleven
Zendingswerkers hebben het weleens moeilijk. Ze staan vooraan in de strijd rond de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Het is hen tot grote steun als ze weten én voelen dat de gemeenten op het 'thuisfront' meeleven met hun werk. Dit meeleven wordt overtuigend ervaren door aanhoudend gebed in de gemeenten. In de erediensten, in de PZC-vergaderingen, bij voorlichtingsavonden, maar ook bij gemeenteleden persoonlijk wordt veel gebed gevonden voor de werkers. Op die gebeden zijn al veel wonderen gebeurd.

Trouw is ook het meeleven in het versturen van post naar werkers op de velden. Iedere werker en alle missionkids zullen positief terugkijken op de pakketten vanuit Nederland die werden afgeleverd in de postbus. In de zendingskalender staan alle verjaardagsdata van zendingswerkers en hun kinderen gemeld. Naast zendingscommissies zijn ook vrouwenverenigingen vaak nauwgezet in het meeleven met de zendingswerkers.

PZC's betonen ook hun meeleven in hun aanwezigheid op de jaarlijkse zendingsdag die ZGG organiseert. Een dag vol verbinding, ontmoeting, informatie en meditatie rond de zendingsopdracht en de uitvoering daarvan in onze tijd.

Als laatste is het hier goed om te noemen dat veel PZC's zich ook verantwoordelijk weten voor de bezorging van Paulus. In de Paulus staat vijf keer per jaar waardevolle informatie over zendingsthema's, de praktijk en uitvoering daarvan en de beleidsachtergronden van bepaalde keuzes. Het aantrekkelijke opgemaakte magazine bevat ook een katern voor kinderen, zodat jong en oud kan meeleven met het zendingswerk door middel van dit blad. Bij de bezorging aan huis regelen PZC's ook de rondgang met de zendingsbusjes, zodat gemeenteleden meerdere keren per jaar gelegenheid krijgen hun gift aan de zending te geven. 

Fondsenwerving
PZC's tonen soms verrassende creativiteit en werkkracht in de acties die binnen de gemeente op touw worden gezet om fondsen voor de zending te werven. Markten, veilingen, fairs, fietstochten, maaltijden, muziekavonden, talloze initiatieven worden uitgewerkt tot een geslaagde actie. Ook hierbij zijn vrouwenverenigingen vaak betrokken. Al die grotere en kleinere acties bij elkaar zorgen voor een aanzienlijk deel van de totale inkomsten van ZGG. Het mooie is dat deze activiteiten tegelijk een samenbindend effect in de eigen gemeente hebben. Op die manier schept fondsenwerving voor de zending een nauwere onderlinge band. 

In uw gemeentegids of in het Kerkelijk Jaarboek vindt u de contactgegevens van de PZC van uw gemeente. Het Kerkelijk Jaarboek is op te vragen bij het Bureau Kerkelijke Dienstverlening in Woerden.