Nederland: 10 april 2020

Niet gebonden

Op de website van ZGG hebben diverse werkers ons een inkijkje geboden in hun dagelijks leven in een tijd waarin de omstandigheden zo drastisch veranderd zijn door de uitbraak van het coronavirus. Ook op de velden kunnen kerkdiensten en andere bijeenkomsten geen doorgang vinden. Werkers mogen maar een beperkt aantal uren van de dag de straat op, en dan alleen maar om noodzakelijke inkopen te doen. We denken ook aan de kinderen die op het zendingsveld verblijven; onze missionkids. Zij kunnen niet naar school en zullen daarom contact met vriendjes en vriendinnetjes missen. De zendingswerkers ervaren zo hun beperkingen. Ze zijn aan huis gebonden. 

In de Bijbel lezen we ook over een zendingswerker die zijn beperkingen ervaart. Het is een zendeling die zelfs vierentwintig uur per dag niet naar buiten kan. De beperkingen worden niet veroorzaakt door de uitbraak van een ingrijpend virus, maar door het feit dat hij gevangen is. Het is de zendingsapostel Paulus. Hij is opgesloten in Rome totdat de keizer uitspraak zal doen in zijn zaak. Hij wordt, naar eigen zeggen in 2 Timotheüs 2, behandeld als een kwaaddoener. Als een crimineel die een ernstig vergrijp op zijn kerfstok heeft. Juist van Paulus, omgeven door ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen, krijgen we een bijzondere bemoediging: ‘Maar het Woord Gods is niet gebonden’ (vers 9). 

Ondanks Paulus’ gevangenschap gaat de prediking van het Evangelie door. In de brief aan de Filippenzen stelt hij het nog krachtiger: zijn gevangenschap dient ter bevordering van de verspreiding van het Evangelie! Paulus bewijst door zijn volharding in detentie dat de Boodschap die hij heeft gebracht het zelfs waard is om ervoor te lijden en verdrukking te verdragen. Wat een getuigenis gaat daarvan uit! Maar Paulus’ volharding is ten diepste niet de grond van de zegen op zijn bediening. Nee, dat is het ongebonden Woord van God. Zou dat ook geen bemoediging mogen zijn vandaag de dag? Juist nu we op Goede Vrijdag en tijdens de Paasdagen de kerkdiensten zo missen? Nu we, in Nederland of op het zendingsveld gebonden zijn aan huis? Het Woord Gods is niet gebonden! 

Laten we daarom juist de nu opgelegde rust gebruiken om dat Woord te overdenken. Paulus vat de boodschap kernachtig samen in vers acht van 2 Timotheüs 2: ‘Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie.’ Overdenk de diepe waarheid van Christus’ sterven én opstanding, zo houdt Paulus ons voor. De kanttekenaren wijzen erop dat deze overdenking tot onze troost is. Daarnaast geven ze aan dat deze boodschap tot troost is van de gemeente die hem horen mag én dat deze boodschap is tot weerlegging van dwaalleraars. Jezus ís opgestaan! Dit is voor Paulus het voornaamste artikel van de leer van het Evangelie. Dit geloofsartikel is door de eeuwen heen bestreden. Vandaag de dag is het niet anders. Maar waar deze waarheid mag worden toegepast aan het bestreden hart, wordt een vreugde ervaren die alle twijfel buitensluit. Kent u door genade die vreugde? 

Jezus Christus, de grote Zoon van David is de dood ingegaan. Hij heeft de zonde en krankheden van de Zijnen op Zich genomen en hun smarten gedragen. Maar Hij is ook opgestaan. Houd dat in gedachtenis en bid dat de Heere ook in deze tijd van beperkingen Zijn Woord onverhinderd wil doen uitgaan. Tot Zijn eer en tot zaligheid van zondaren. 

Namens het zendingsdeputaatschap en de collega’s van het zendingsbureau wens ik u gezegende Paasdagen.

Just van Toor, voorlichter


Lees hier alle ervaringen van ZGG-medewerkers in de coronacrisis.