Familie Den Otter uitgezonden naar Cambodja

11 oktober – Haamstede

Gisteravond zijn Harrie en Jaccolien den Otter vanuit Haamstede uitgezonden naar Cambodja. In hun eigen gemeente, omringd door familie, vrienden, bekenden en ZGG-betrokkenen gaven Harrie en Jaccolien hun ja-woord, waardoor ze als zendingswerkers in Cambodja aan ZGG verbonden werden. Bij de uitzending sprak ds. S. Maljaars, tweede voorzitter van het zendingsdeputaatschap, enkele woorden naar aanleiding van Jozua 1: 9 ‘Heb Ik het u niet bevolen? wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat.' Deze tekst bevat een bemoedigend woord bij een grote en nieuwe taak waar Jozua voorstond. Het is de grote Verbondsgod die deze zekere beloften uitspreekt. Ook nu wil de Heere deze woorden spreken tot werkers in Zijn Koninkrijk. Hij kent de plaats, de zwakte en het karakter van elke werker. ‘Ik ben met u’ is een woord van Immanuel, God met ons, en bevat dezelfde belofte als jaren later in de zendingsopdracht.

Voorafgaand aan de uitzending preekte ds. M. Boersma, consulent van de gereformeerde gemeente in Haamstede, over Romeinen 15: 20,21 'En alzo zeer begerig geweest ben om het Evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet op eens anders fundament zou bouwen; Maar gelijk geschreven is: Denwelken van Hem niet was geboodschapt, die zullen het zien; en dewelke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan.’

Het thema was De verkondiging van het Evangelie. Dit werd uitgewerkt in 1) De kracht van de verkondiging, 2) De zekerheid van de vrucht.
Bijna aan het einde gekomen van zijn brief aan de gemeente van Rome, gaat Paulus spreken over zijn roem. Hij plaatst niet zichzelf op de voorgrond, maar noemt het een verwaardiging een apostel van Jezus Christus te zijn. God Zelf heeft hem gezag gegeven om het Evangelie aan de heidenen te prediken. Een groot terrein is door Paulus bereikt. Het liefst ging hij naar plaatsen waar nog niemand geweest was, om daar het fundament te leggen van de apostelen en profeten. Het leggen van een fundament is niet eenvoudig. De grond moet bereid worden en satan is erbij om het werk te verhinderen. Wat is Paulus na het leggen van het fundament gaan doen? Dat brengt hem bij Jesaja 52. Christus de Gekruisigde voorstellen als de enige, zekere en zalige weg tot behoud. God is niet alleen de Roeper, maar ook de Inhoud van de prediking. Alles moet uitlopen op Zijn eer. De vrucht van Christus’ bediening is zeker, want zij begon in de eeuwigheid en eindigt in Christus’ voorbidding. Dit werk zal doorgaan. Ds. Boersma riep de zendende gemeente van Haamstede op het werk van Harrie en Jaccolien dagelijks te dragen in het gebed.

Door middel van een groet van het team in Cambodja werden Harrie en Jaccolien hartelijk welkom geheten. Collega’s Hanneke Boer en Wyneke van Horssen wezen er in de brief op dat de rol van een evangelist in Cambodja wordt gemist. Het was daarom een goede tijding toen zij eind 2022 hoorden dat Harrie was aangenomen. De manier waarop de Heere Zijn Koninkrijk doet komen, is niet na te rekenen. Dat geldt ook voor het werk in Cambodja. Maar het is God Die leidt en voorziet. Hij zendt niet alleen, maar is ook de grote Herder Die zorgt.

Na afloop van de dienst konden aanwezigen afscheid nemen van Harrie en Jaccolien. Op donderdag 13 oktober hopen zij naar Cambodja te vertrekken en zich voor hun taalstudie te vestigen in de hoofdstad Phnom Penh.

Heeft u de dienst gemist, of wilt u hem nogmaals luisteren? Klik hier voor de video-uitzending op kerkdienstgemist.nl.