Familie Heres uitgezonden naar Cambodja

25 oktober – Terwolde-De Vecht

Gisteravond zijn Wiegert en Johanna Heres met hun kinderen uitgezonden naar Cambodja. De uitzending vond plaats namens hun thuisgemeente Deventer, in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente Terwolde-De Vecht. Omringd door gemeenteleden, familie, vrienden, bekenden en ZGG-betrokkenen gaven Wiegert en Johanna hun ja-woord, waardoor ze als zendingswerkers in Cambodja aan ZGG werden verbonden. Bij de uitzending sprak ds. P.D. den Haan, secretaris van het zendingsdeputaatschap, naar aanleiding van 2 Korinthe 4 vers 7: ‘Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons.’ Achtereenvolgens sprak hij enkele woorden over de schat, de aarden vaten en de kracht van God. Met ‘deze schat’ wijst de apostel Paulus terug naar vers 6. Het gaat om de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Anders gezegd: Christus is het Licht dat de deugden van God uitstraalt. Zo moet Hij bekendgemaakt worden. Daarvoor gebruikt Hij aarden vaten. Mensen die van zichzelf zwakke, verachte en tere instrumenten zijn. God alleen kan in de harten van de heidenen schijnen. De duisternis is Cambodja is groot, maar God zal zorgen voor Zijn schat, Zijn vaten en de verlichting van de harten van de Cambodjanen.

Voorafgaand aan de uitzending preekte ds. R.A.M. Visser, consulent van de gereformeerde gemeente in Deventer, over Psalm 121 vers 1 en 2: ‘Een lied Hammaäloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Het thema was Verwachting van de HEERE. Dit werd uitgewerkt in 1) De vraag en 2) Het antwoord.
Vanuit de wijde omgeving zijn pelgrims op weg naar een van de grote feesten in Jeruzalem. Hoe dichter ze de stad naderen, hoe sterker hun verlangen is. Ze spreken er samen over en zingen de liederen Hamaäloth. De stad Jeruzalem is hoger gelegen. De reiziger kijkt vooruit, omhoog, en stelt een vraag: vanwaar zal mijn hulp komen? Van de berg Sinaï, de Ebal en Gerizim, de Karmel? Het gaat om de berg Moria, Sion. De plaats die de Heere uitkoos om daar te wonen. Alle offers die hier gebracht werden, wezen heen naar de komst van de Heere Jezus. Om Jezus’ wil is deze berg een openbaring van Jehovah, voor Israël en tot alle volken van de aarde, ook Cambodjanen. 

De pelgrims zingen ook over het werk van de schepping. In de verzen 2 t/m 8 wordt dit uitgewerkt, om het vertrouwen op de Heere zo concreet mogelijk te maken. Hij is de Bewaarder en Gids, de Schaduw aan de rechterhand, Die erbij is. Wat er ook onder Zijn toelating gebeurt, zal Hij doen meewerken ten goede. Deze Psalm geeft verwachting voor vandaag, morgen en alle jaren die de Heere Wiegert en Johanna geeft in Cambodja. In tijden van blijdschap en moeilijkheden. Aan het werk dat zij in Cambodja mogen doen komt een keer een einde, maar God houdt Zijn werk in stand want: ‘de volken zullen U belijden’. Alles van mensen valt weg, maar God zal tot in eeuwigheid alle eer ontvangen.

Door middel van een groet van het team in Cambodja werden Wiegert, Johanna, Amy, Joah, Leah, Job en Thirza hartelijk welkom geheten. Collega Hanneke Boer wees er in de brief op dat de dag van de uitzenddienst zowel voor familie Heres in Nederland als het team in Cambodja een bijzondere dag is. Een jaar geleden hadden Hanneke en collega Wyneke van Horssen niet kunnen denken dat zij in de maand oktober twee nieuwe evangelisten zouden mogen verwelkomen. Zolang familie Heres de taal nog niet kan spreken, mogen zij in houding en daden als gezin een licht en een zout zijn. Het christelijk gezinsleven is namelijk totaal anders dan het leven dat veel Cambodjanen kennen.

Na afloop van de dienst konden aanwezigen afscheid nemen van familie Heres. Op donderdag 26 oktober hopen zij naar Cambodja te vertrekken en zich voor hun taalstudie te vestigen in de hoofdstad Phnom Penh.

Heeft u de dienst gemist, of wilt u hem nogmaals luisteren? Klik hier voor de audio-uitzending op kerkomroep.nl.