Mariëlle Heidekamp uitgezonden naar Guinee

25 januari – Zoetermeer

Gisteravond vond in Zoetermeer de uitzenddienst van Mariëlle Heidekamp plaats. In haar eigen gemeente, omringd door familie, vrienden, bekenden en ZGG-betrokkenen sprak Mariëlle haar ja-woord uit, waardoor ze als zendingswerker in Guinee aan ZGG verbonden werd. Bij de uitzending sprak ds. G.W.S. Mulder, voorzitter van het zendingsdeputaatschap, enkele woorden naar aanleiding van Johannes 15 vers 5b: '... die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.' Veel vrucht. Dat is bemoedigend, omdat die vrucht Christus toekomt. Maar de tekst geeft ook alle reden voor verootmoediging. Zendingswerkers kunnen uit zichzelf niets beginnen. Als ze niet anders zijn dan een arme zondaar, kan de Heere hen gebruiken.

Voorafgaand aan de uitzending preekte ds. J.B. Zippro, predikant van de gereformeerde gemeente in Zoetermeer, over Romeinen 15 vers 9b: 'Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen.' Het thema was Een tweevoudig werk onder de heidenen. Dit werd uitgewerkt in 1) Hem belijden, 2) Zijn Naam lofzingen.
Paulus spreekt in Romeinen 15 over Christus als grote Dienaar (Knecht) voor jood en heiden. Hij heeft zich willen vernederen tot de dood en aan Gods gerechtigheid voldaan. De genade die Hij heeft verworven is niet alleen voor joden, maar ook voor heidenen en dus ook voor Guineeërs. Paulus onderstreept dit door het aanhalen van bewijsteksten uit het Oude Testament, bijvoorbeeld 2 Samuel 22 vers 50. Gods Naam zal worden beleden en grootgemaakt onder de heidenen. Maar als heidenen de lofzang leren zingen, zullen ze ook de klaagzang kennen, vanwege hun zonde en schuld. Bij de doopdienst vorig jaar in Guinee werd spontaan gezongen. Want de Filistijn, de Tyriër en de Moor zullen ingaan in de Godsstad en zullen Christus eer en lof toebrengen tot in alle eeuwigheid.

De groet van het team in Guinee refereert aan de muzikale achtergrond van Mariëlle en spreekt de wens uit dat zij met de mensen die de Heere op haar pad zal brengen, mag spreken over de diepe tonen van het eigen bestaan. Dat zal ruimte geven om te wijzen op de allerhoogste Koning, Die een weg heeft gebaand in Zijn Zoon om zondaren zalig te maken.

Na afloop van de dienst konden aanwezigen afscheid nemen van Mariëlle. Volgens planning zal Mariëlle op donderdag 26 januari naar Guinee vertrekken en zich vestigen in het Mogofin-dorp Garama.

Heeft u de dienst gemist, of wilt u hem nogmaals luisteren? Hieronder vindt u het audiobestand.