Preken voor de zending

Zendingsdiensten en -avonden zijn belangrijk om liefde voor het zendingswerk aan te wakkeren


'Komende woensdag zal er een zendingsdienst gehouden worden…', zo lezen we in een kerkbode. Een zendingsdienst, een doordeweekse dienst waarbij de collecte bestemd is voor de zending. Maar is het ook meer? We gaan in gesprek met zendingsdeputaten en voorzitters van plaatselijke zendingscommissies.

Door Wijnanda van Burg

'Gaat dan heen…' Velen kennen deze tekst uit Mattheüs 28 uit het hoofd. Jezus geeft vlak voor Zijn hemelvaart mee dat het Evangelie aan alle volken verkondigd moet worden. En dat niet alleen, er moet ook onderwijs gegeven worden en de gelovigen moeten gedoopt worden. Ds. G.W.S. Mulder: 'Zending is een opdracht van de Heere Christus aan Zijn kerk. In de verkondiging van het Woord moet dit aan de orde komen.' Daarom is het belangrijk om zendingsdiensten te organiseren. De zendingsopdracht moet blijven leven. Daarbij moeten mensen beseffen dat de Heere doorgaat met Zijn werk. 'In een zendingsdienst wordt vanuit het Woord aangewezen hoe de Heere Zijn welbehagen volvoert,' vult ds. G.J.N. Moens aan, 'ook in het toebrengen uit het heidendom.'

Gewone dienst, toch anders

Zendingsdiensten zijn inderdaad gewone doordeweekse diensten. Maar wel zijn het diensten waar de inhoud zich op de zending concentreert. W.P. van Vugt vertelt hoe deze diensten er in Hendrik-Ido-Ambacht uitzien: 'De leden van de plaatselijke zendingscommissie verzorgen de collecte. We vragen de gastpredikant om in de voorbede bijzonder aandacht te besteden aan de zending en vacatures binnen ZGG. Ook vragen we de predikant in het gebed te denken aan gemeenteleden die voor andere stichtingen zijn uitgegaan.' W. van Belzen uit Amersfoort vult hierbij aan: 'Wij benaderen altijd predikanten uit het deputaatschap voor de zending. Uiteindelijk zijn die er het meest bij betrokken. Wij vragen vooraf of de predikant iets wil vertellen over visitatiereizen of andere ervaringen met het zendingswerk. Verder is het gewoon een eredienst zoals we gewend zijn. De opkomst van deze dienst kun je dan meestal vergelijken met een normale doordeweekse dienst. We vinden het fijn dat veel jongeren uit de gemeente dan ook aanwezig zijn.' 
Ook de predikanten Mulder en Moens geven aan dat de opkomst bij zendingsdiensten goed is. Ds. Moens: 'Ik hoop altijd dat er mensen onder zitten waar het werk van de zending op het hart gebonden is of wordt.' Van Vugt: 'De opkomst bij een zendingsdienst valt mij meestal tegen qua opkomst van eigen gemeenteleden. Er zijn dan ook mensen uit omliggende gemeenten die komen luisteren, gelukkig, maar er is nog genoeg plaats in de kerk. Er kunnen nog luisteraars bij. Graag zouden wij als zendingscommissie de kerk meer gevuld zien. De opbrengst van de collecte valt overigens meestal mee. De mensen die er zijn, geven ruimhartig.'

Leiding

Een preek maken kost tijd en energie. Zo ook als er een zendingsdienst voorbereid wordt. Hoe komen de predikanten tot hun tekstkeuze? Ds. Mulder geeft aan dat het om een ‘gelegenheidspreek’ gaat: 'De betrekking tot de zending is een belangrijke overweging bij de tekstkeuze. Hierbij blijft gebed onmisbaar of de Heere wil leiden door Zijn Geest.' Die leiding ervaart ook ds. Moens: 'Het is niet altijd hetzelfde, maar ik word weleens bijzonder gewezen op een tekst. We moeten wel altijd bedenken dat het in de eerste plaats het Woord van de Heere is tot hen die onder het gehoor zitten. Het is belangrijk dat er rechtstreeks uit de tekst de toepassing is te maken op het werk van de zending.'

Ook persoonlijk

Bij een zendingsdienst gaat het niet alleen om onze naasten ver weg. We worden allemaal geroepen om in onze eigen omgeving mensen over de Heere te vertellen. 'Daarnaast blijft het belangrijk dat ook de hoorder persoonlijk aangesproken wordt', zegt ds. Moens. 'Zendingswerk is een opdracht van de Heere aan Zijn Kerk. Dat de nood van hen die in de duisternis van het heidendom leven, mag gaan wegen op het hart. Want er is maar één Naam onder de hemel de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Buiten de kennis van Christus gaat een mens voor eeuwig verloren. In elke dienst, ook een zendingsdienst zal toch de spits zijn naar het hart van de hoorders met de vraag of wíj God kunnen ontmoeten.'
Ds. Mulder voegt eraan toe: 'Met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort; alle volken worden betrokken in Zijn werk. Wat gaat er een kracht uit van Gods werk, hoe blijkt daarin ook Zijn trouw. De mens moet worden aangewezen in zijn schuldige doodsstaat, maar ook wat er in een mensenleven gebeurt als de Heere Zijn genade verheerlijkt. De roeping en de betrokkenheid tot het zendingswerk moeten in een zendingsdienst aan de orde komen en wat dit concreet betekent voor ons persoonlijk leven. Wel is de precieze invulling van een en ander afhankelijk van het desbetreffende Schriftgedeelte.'

Zendingsavond

Gemeenten organiseren niet alleen zendingsdiensten, maar ook zendingsavonden. Zendingsavonden zijn gemeenteavonden waar meestal een zendingswerker komt spreken over zijn of haar werk. Van Vugt: 'Wij organiseren zendingsavonden om de aandacht voor het zendingswerk ook in de kerkelijke gemeente levend te houden of te krijgen. In zo’n zendingsavond komt de belevingswereld van de zendingswerker heel dichtbij. En dat is goed en nuttig om de aandacht op het zendingswerk te vestigen.' Ook deze zendingsavonden kunnen gezien worden in het licht van de tekst 'Gaat dan heen…' Van Belzen: 'We hopen op deze wijze in de gemeente liefde op te wekken met betrekking tot de zending. Daarnaast hopen wij dat hierdoor jongeren of ouderen zich van Gods wege zelf geroepen zien voor de zendingsopdracht.'

Organisatie

Zo’n zendingsavond is er niet zomaar. Achter de schermen moet heel wat geregeld worden. Zeker in praktische zin: een zendingswerker wordt gevraagd om wat te komen vertellen, koffie wordt geregeld, een organist. Genoeg te doen voor de leden van de zendingscommissies. Een zendingswerker laat vaak foto’s zien om de hoorder te betrekken bij zijn of haar werk. Dat is eigenlijk het grote doel achter het organiseren van zendingsavonden: betrokkenheid van gemeenteleden vergroten. Van Vugt: 'Het is belangrijk om het zendingswerk onder de aandacht te brengen, liefde voor het zendingswerk aan te wakkeren. De zendingswerker kan op deze manier ook doorgeven aan de gemeente hoe het nu werkelijk aan toe gaat in het zendingsgebied, ook wat betreft leefstijl en behuizing. Maar zeker ook over het werk zelf: er is niemand die op Gods woord zit te wachten en het lijkt vaak een ploegen op rotsen.' Juist daarom is het goed om het zendingswerk steeds weer in het gebed aan de Heere voor te leggen. Het is het werk van Gods Geest om harten van mensen om te buigen en te doen buigen voor God.

 

Betrokken blijven bij zending

Hoe kunt u betrokken zijn bij de zending? Inderdaad door behalve de zendingsdag in juni ook zendingsdiensten en zendingsavonden in uw regio te bezoeken. In iedere Paulus staan er op de pagina’s van het thuisfront heel wat genoemd en de informatie is ook te vinden op www.zgg.nl/activiteiten. Tijdens de diensten wordt samen gebeden voor de zending, maar het is waardevol om de zending ook een plaats te geven in uw persoonlijke, dagelijkse gebed. Kent u de zendingswerkers die zijn uitgezonden persoonlijk of komen ze uit uw gemeente? Het is dan fijn om contact met elkaar te onderhouden.

Eerder verschenen in Paulus 340 - maart 2014