Sollicitatieprocedure

Na ontvangst van uw sollicitatiebrief ontvangt u een bevestiging van de sollicitatie en informatie over het verloop van de procedure. De data waarop de eerstvolgende gesprekken worden gevoerd zijn in de meeste gevallen al bekend gemaakt in de vacaturetekst en via deze website.

Gesprekken met het bestuur
Het eerste gesprek is met het Dagelijks Bestuur (DB) van ZGG, dat bestaat uit vijf deputaten. Ook de directeur van ZGG is aanwezig bij dit gesprek. Het DB besluit of de procedure met de sollicitant wordt voortgezet. Als dit het geval is, volgt enkele weken later een gesprek met het Algemeen Bestuur (AB), het voltallige deputaatschap. In veel opzichten zal dit gesprek over dezelfde zaken gaan als in het eerste gesprek. Voorafgaand aan dit tweede gesprek beantwoordt de sollicitant schriftelijk enkele vragen over de motivatie en achtergrond. Ook wordt de kerkelijke en zakelijke referentie in deze periode benaderd door de directeur.

Psychologisch en medisch onderzoek
Het AB neemt onder bepaalde voorwaarden een beslissing over de benoembaarheid van de sollicitant. Die voorwaarden zijn een positieve uitslag van de psychologische en medische keuring. Alle gezinsleden zullen hieraan meedoen. Op basis van de uitslag van het medisch en psychologisch onderzoek wordt besloten tot de benoeming of afwijzing van de sollicitant. De sollicitant krijgt na een positieve uitkomst een officiële benoemingsbrief en een uitnodiging voor een uitvoerig gesprek op het zendingsbureau over het voorbereidingstraject.

Opleidingstraject
Het vervolgtraject hangt samen met de omstandigheden van de sollicitant. In overleg wordt de duur van de voorbereidings- en opleidingsperiode vastgesteld. Deze bedraagt omstreeks zes tot tien maanden. Tijdens deze periode is de zendingswerker-in-opleiding nog niet in feitelijke zendingsdienst. Wel wordt een opleidingsovereenkomst met ZGG gemaakt. Daarin staan de duur van de voorbereiding en de inhoud van het opleidingsprogramma dat afgewerkt gaat worden. Gedurende deze periode wordt door ZGG een toelage voor levensonderhoud verstrekt. Het uitzendcontract met de zending wordt pas getekend bij de uitzending naar het buitenland.