Lesbrieven

Zending een plek geven in de les? Met onze (Pinkster)lesbrief kan dit! 

Ieder jaar geeft ZGG rond Pinksteren een nieuwe lesbrief uit. In elke lesbrief wordt aan de hand van een geschiedenis uit de Bijbel het thema zending uitgewerkt. De lesbrief is beschikbaar voor verschillende leeftijdscategorieën.

Pinksterlesbrief 2023
Toren van Babel

Na de zondvloed geven de mensen geen gehoor aan Gods opdracht om zich over de aarde te verspreiden. Door hun taal te verwarren, zorgt God ervoor dat de bouwers van Babel hun werk staken en alsnog in verschillende gebieden gaan wonen.

Met Pinksteren doet God opnieuw een ingreep in de wereld van taal. De apostelen spreken, vervuld met de Heilige Geest, in allerlei verschillende talen over de grote werken van God. Ook nu nog worden wereldwijd volken en talen bereikt met Gods Woord, dat harten en levens verandert.

De besteltermijn voor Pinksterlesbrief 2023 is inmiddels verstreken. Wilt u de lesbrief alsnog ontvangen? Neem voor de mogelijkheden contact op via info@zgg.nl.

Eerdere lesbrieven

Download hieronder lesbrieven die eerder zijn verschenen.

Lesbrief Joël

Joël profeteerde in Juda ten tijde van een grote sprinkhanenplaag en ernstige droogte. In de grote nood mag Joël rijke beloften uitspreken. Een van die beloften is de uitstorting van de Heilige Geest. De lesbrieven werken deze lijn uit op een voor de kinderen begrijpelijke manier. Ook een verbinding met zendingswerk is gemaakt: veel zendingslanden kennen een droge tijd. En voor het zendingswerk geldt dezelfde belofte uit het boek Joël: ‘Al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden.’

Lesbrief Joël - groep 1,2
Lesbrief Joël - groep 3,4,5
Lesbrief Joël - groep 6,7,8

Bijlage Pinksterlesbrief 2022 - groep 6,7,8

Lesbrief Petrus en Cornelius

Kort na de uitstorting van de Heilige Geest brengt de Heere de apostel Petrus in het huis van de Romein Cornelius. Het visioen van de dieren in het laken is het teken dat het verschil tussen Jood en heiden is weggevallen. Ook nu nog brengt de Heere zendingswerkers - soms heel bijzonder - in contact met inwoners van zendingslanden, om het Evangelie voor hen te openen. Dit blijkt uit een brief van Gerdine Zoeteman in de lesbrief voor groep 6-8.

Lesbrief Petrus en Cornelius - groep 1,2
Lesbrief Petrus en Cornelius - groep 3,4,5
Lesbrief Petrus en Cornelius - groep 6,7,8
Bijlage Bouwplaten

Lesbrief Ruth

In het Oude Testament werd 50 dagen na het begin van het Pascha het Wekenfeest gevierd. Dit feest betekende het einde van de oogsttijd. Veel Joden reisden dan naar Jeruzalem en brachten de Heere een offer als dank voor de oogst. In het boek Ruth lezen we over Naomi. Zij ging aan het begin van de gerst-oogst vanuit Moab naar Bethlehem terug, samen met Ruth. In de synagoge werd daarom het boek Ruth voorgelezen tijdens het Wekenfeest. In het Nieuwe Testament wordt op dit Wekenfeest de Heilige Geest uitgestort.

Lesbrief Ruth - groep 1,2
Lesbrief Ruth - groep 3,4,5
Lesbrief Ruth - groep 6,7,8

Lesbrief De Heilige Geest

Kort voor Zijn hemelvaart belooft de Heere Jezus Zijn discipelen dat zij de Heilige Geest zullen ontvangen en getuigen van Hem zullen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan het einde van de aarde. Op het Pinksterfeest gaat deze belofte van de komst van de Heilige Geest in vervulling. Ook komen drieduizend mensen uit allerlei landen tot geloof.

Lesbrief De Heilige Geest - groep 1,2
Lesbrief De Heilige Geest - groep 3,4,5
Lesbrief De Heilige Geest - groep 6,7,8

Lesbrief Paulus' derde zendingsreis

In Efeze woont Demetrius, een zilversmid. Hij maakt beeldjes van Diana, de godin van de Efeziërs. In opdracht van de Heere God vertelt Paulus op zijn derde zendingsreis in Efeze het Evangelie. God gebruikt deze prediking om mensen te bekeren van de afgoden tot de levende God. Ook andere plaatsen zoals Troas, Filippi en Korinthe worden door Paulus bezocht. Wanneer hij gevangen wordt genomen, gaat hij per schip naar Rome. Een schipbreuk volgt, maar God zorgt dat allen op het schip gespaard blijven.

Lesbrief Paulus' derde zendingsreis - groep 1,2
Lesbrief Paulus' derde zendingsreis - groep 3,4,5
Lesbrief Paulus' derde zendingsreis - groep 6,7,8