2. Met het oog op alle volken

Gods belofte aan Abram is nog niet voltooid

Serie 'Nieuw zendingsveld' (2)

Door Hanneke van Eckeveld en Jan-Kees Kooijman

Zendingswerk is Gods opdracht. Dat weet iedereen die de Bijbel leest. Maar zien we ook hoe groot het doel van zendingswerk is? In dit artikel ontdekken we hoe God altijd alle volken van de aarde op het oog heeft.

Sommige mensen vinden ZGG een grote organisatie binnen ons kerkverband. Dertien deputaten, elf mensen op het bureau en vijfendertig zendingswerkers. Maar als we kijken naar de bijbelse grond onder de opdracht om het Evangelie te verkondigen, is ZGG een heel klein stukje van een heel grote zaak: Gods oog voor alle volken der aarde.

Oude Testament
In de eerste twee eeuwen van de wereldgeschiedenis (Genesis 1-11) heeft God gezorgd voor het ontstaan van zeventig volken op de aarde. Pas na de spraakverwarring in Babel gaan deze volken zich daadwerkelijk over de wereld verspreiden. Dan komt Genesis 12. De Heere roept Abram uit Ur der Chaldeeën. Hij neemt één mens apart, met het oog op één volk in het bijzonder: Israël. Maar in de belofte die Abram krijgt, is het uitzicht al veel groter: ‘En in uw Zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde’ (Gen. 22:18). Eeuwen later klinken deze woorden door in de psalmen die onder Israël zijn geschreven en gezongen: ‘God zal ons zegenen; en alle einden der aarde zullen Hem vrezen’ (Ps. 67:8). Vanuit Israël zal de heidenvolken rondom grote zegen toevallen. De vervulling van de belofte aan Abram is gericht op het behoud van de volken.
De Schrift maakt duidelijk dat God Zijn belofte niet door Israël, maar met de komst van de Messias vervult. Hij zal waarmaken wat God wil: ‘Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den Wens aller heidenen’ (Hagg. 2:8a).

Nieuwe Testament
De komst van Christus gaat echter niet meteen samen met het bereiken van de volken. De wijzen uit het Oosten komen Hem aanbidden bij Zijn geboorte. De Romeinse hoofdman belijdt bij Jezus’ dood: ‘Waarlijk, Deze was Gods Zoon’ (Matth. 27:54). Het gaat hier echter om enkele personen. Jezus zegt Zelf: ‘Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls’ (Matth. 15:24). De beloofde Messias gaat niet naar de volken.
Toch is Christus’ werk op aarde de sleutel tot het heil van de volken. We vinden dat in 1 Timotheüs 3 vers 16: ‘God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.’ Christus heeft Zijn borgwerk voltooid en zendt Zijn Geest om alle volken te benaderen.
En wie moet dat werk doen? Zijn kerk. ‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb’ (Matth. 28:19). Het is de opdracht die uitloopt op Gods grote doel: ‘want alle volken zullen komen, en voor U aanbidden’ (Openb. 15:4).

Naar de volken
De apostel Paulus noemt in Romeinen 15 een aantal teksten uit het Oude Testament om aan te tonen dat alle volken zullen delen in het heil dat Christus heeft verworven.
* ‘Weest vrolijk, gij heidenen, met Zijn volk’ (Rom. 15:10, uit Deut. 32:43).
* ‘Looft den Heere, al gij heidenen, en prijst Hem, al gij volken’ (Rom. 15:11, uit Psalm 117:1).
* ‘Er zal zijn de Wortel van Isaï, en Die opstaat om over de heidenen te gebieden; op Hem zullen de heidenen hopen’ (Rom. 15:12, uit Jesaja 11:10).
De ‘heidenapostel’ is de eerste in Gods kerk die werkelijk op reis gaat om de volken te bereiken met het Evangelie. Hij reist, vanuit Jeruzalem, door heel Klein-Azië, tot Illyrikum toe (de omgeving van het huidige Albanië). En dan schrijft hij aan de gemeente in Rome dat ‘ik (..) het Evangelie van Christus vervuld heb’, nu ‘geen plaats meer hebbende indeze gewesten’ graag ‘naar Spanje’ wil afreizen. (Rom. 15:19, 23, 24). Er moet een nieuw zendingsveld komen, in het uiterste westen. Want Paulus weet dat Gods belofte aan Abram nog niet is voltooid: ‘In u zullen al de volken gezegend worden’ (Gal. 3:8b).
Paulus was niet de enige die zijn roeping als apostel heeft verbonden aan het heil voor alle volken. Ook andere apostelen hebben de zendingsopdracht uitgevoerd en brachten de boodschap van heil op allerlei plaatsen (zie afbeelding).

Reactie
In het eerste artikel in deze serie hebben we gezien dat anno 2024 nog steeds volken onbereikt zijn met het Evangelie. De zoektocht van het deputaatschap naar een nieuw zendingsveld is de reactie van ons kerkverband op het feit dat Gods oog op alle volken der aarde is geslagen.

Volken en heidenen

In onze vertaalde Bijbel lezen we over ‘volken’ en over ‘heidenen’. Vaak gaat het bij de vertaling van ‘heidenen’ in het Hebreeuws en Grieks om het woord voor ‘volken’.
* ‘Looft den HEERE, alle heidenen (goyim = volken); prijst Hem, alle natiën!’ (Ps. 117:1).
* ‘Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen (ethnon = volken), opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde’ (Hand. 13:47).
Dat betekent dat het woord ‘volken’ vaker voorkomt in Gods Woord dan wij kunnen achterhalen in onze bijbelvertaling. 

Dit artikel is verschenen in Paulus 391 - maart 2024

Lees ook de andere artikelen in deze serie:
1) Miljarden mensen met een ziel
3) Wonderlijke wegen

Bekijk hier het artikel uit Paulus

Bekijk hier het artikel uit Paulus

  • Download